Nieuws

ZN brengt plannen verpleegzorgopgave regionaal in kaart

geschreven Door:
Vorige week publiceerde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de landelijke monitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2021. Deze monitor geeft een actueel beeld van de geplande extra zorgcapaciteit ten opzichte van de vraagontwikkeling.

De monitor laat voor alle 31 zorgregio’s in Nederland zien hoeveel extra verpleegzorgplekken gepland staan in kleinschalige woonzorgvormen en verpleeghuizen. Het gaat volgens ZN in totaal om 22.394 plekken waarmee in 2025 grotendeels aan de toenemende vraag naar verpleegzorg kan worden voldaan. Wel zijn er grote verschillen per regio en is er een wisselend beeld in de verdeling van intramurale verpleegzorgplekken en geclusterde zorg in eigen woonomgeving. De regioplannen, die voortkomen uit een inventarisatie onder zorgaanbieders in elke regio naar hun uitbreidingsplannen voor verpleegzorg, zijn te vinden op de website van ZN.

Belangrijke rol voor gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze opgave. De Taskforce Wonen en Zorg daagt gemeenten uit om in hun woonzorgvisie expliciet aan te geven hoe de vraag naar verpleegzorgcapaciteit wordt ingevuld. Door het beschikbaar stellen van locaties en het afgeven van vergunningen vervullen de gemeenten een cruciale rol in de totstandkoming van deze extra verpleegzorgplaatsen. De Taskforce roept gemeenten dan ook op het gesprek met het zorgkantoor, woningcorporaties en zorginstellingen te (blijven) voeren om gezamenlijk vast te stellen waar en hoe die extra capaciteit het beste kan worden ingevuld.

Bestuurlijke afspraken

In de bestuurlijke afspraken, die ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BZK en VWS eerder dit jaar maakten, is afgesproken om de komende jaren stevig in te zetten op meer woningen voor ouderen én meer verpleegzorgcapaciteit. Het gaat hierbij voor de komende vijf jaar om 60.000 extra woningen voor ouderen (nultredenwoningen en geclusterde woonvormen) en 25.000 verpleegzorgplekken. Tot 2031 komen hier nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij. Het ministerie van VWS verwacht begin 2022 ook op regionaal en lokaal niveau meer zicht te kunnen geven op de aantallen voor nultredenwoningen en geclusterde woonvormen.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: