Fase
1

Analyse

Voor het maken van een goede analyse van de woonzorgopgave zijn veel data beschikbaar. Op deze pagina vindt u de belangrijkste bronnen. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Vragen bij een woonzorganalyse

Hoe ziet de bevolkingsopbouw in uw gemeente eruit? Welke voorzieningen zijn er in de verschillende wijken of kernen? Hoeveel geclusterde woonvormen zijn er? Hoeveel woningen zijn geschikt om aan te passen? Wat zijn de woonwensen van ouderen? Hoe ziet de demografische ontwikkeling eruit? Wat is de verwachte ontwikkeling van de zorgvraag? Welke woningbouwplannen liggen er? Dit is een greep van de vragen die u met uw analyse gaat beantwoorden.

Bekijk ook de infographic van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar trends in de ouderenzorg 2018-2030 en de 'Handreiking Langer thuis; werk in uitvoering' van Platform 31. Een handreiking met tips en voorbeelden uit de praktijk ter inspiratie voor beleidsprofessionals die aan de slag gaan met onderzoek naar de woonzorgopgave.


Demografische gegevens

Waar krijg ik inzicht in mijn lokale demografische ontwikkeling?

Onder andere bij de regionale kerncijfers van het CBS en de Primos-databank (via WoON).

Het Fries Sociaal Planbureau monitort de bevolking en sociale samenhang in Friese gemeenten.

Waar vind ik toekomstprognoses?

Waar vind ik toekomstprognoses?

Het PBL houdt een pagina bij over regionale bevolkingsprognoses tot 2050. Bij ‘data en kaarten’ zijn Excel-documenten te vinden die tot op gemeenteniveau prognoses uitlichten (bijvoorbeeld spreadsheets over kerncijfers en bevolkingsontwikkeling). De website Kennis voor Krimp houdt een overzicht bij met publicaties over bevolkingsontwikkeling: zowel nationale prognoses als zaken die spelen in specifieke krimpgebieden.

Het Fortuna-model van ABF voorziet in prognoses op het vlak van wonen en zorg. Met de prognose worden het huidige aanbod en de toekomstige vraag naar wonen en zorg in beeld gebracht, zowel extramuraal als intramuraal.

Gegevens zorgbehoefte

Hoe ziet het huidige zorggebruik in mijn gemeente eruit?

 • Via Waarstaatjegemeente.nl is snel inzicht te krijgen in actueel zorggebruik. Onder het onderwerp openbare orde en veiligheid staan ziekenhuisopnames vermeld, in het algemeen is het onderwerp ‘gezondheid’ nuttig om in te zien. Hier staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel procent van de inwoners wijkverpleging gebruikt of mantelzorg heeft.
 • Regioinbeeld.nl geeft ook informatie en grafieken over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op gebied van zorg. U kunt gericht zoeken op zorggebruik, zorgaanbod, bevolkingsontwikkeling en de sociale omgeving.
 • Met de Wmo-monitor kunt u antwoorden krijgen op specifieke vragen rondom lokaal zorggebruik, zoals “Wat zijn de verwachtingen voor de zorgomvang voor de komende jaren?” en “Hoe zou de eigenbijdrageregeling eruitzien als tarieven worden aangepast, en welk effect heeft dit op verschillende demografische groepen?”
 • De WoonZorgwijzer is een instrument om de (lokale) beleidsvorming op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning te faciliteren. Op een laag geografisch schaalniveau wordt inzichtelijk gemaakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren.

- Sub - Zorgbehoefte

Wat is de zorgbehoefte en zorgvraag van de kwetsbare populatie in mijn gemeente?

 • De WoonZorgwijzer deelt gedetailleerde informatie over de specifieke zorgbehoeftes in elke gemeente. Gemeenten die zijn aangesloten op de database kunnen bijvoorbeeld opzoeken tot in welke maat dementie, zintuigelijke aandoeningen of hersenletsel speelt bij hun inwoners.
 • Op mijnkwaliteitvanleven.nl vullen 25.000 zorgbehoevenden tweemaal per jaar vragenlijsten in over hun kwaliteit van leven, zorgbehoefte en zorggebruik. Resultaten zijn per gemeente geïnventariseerd en laten ook lokale knelpunten zien.

- Sub - meer inzicht

Waar klop ik aan om nog meer inzicht in het thema zorg te krijgen?

 • Vektis focust op het toegankelijk maken van zorgdata. De organisatie publiceert documenten over allerlei zorgthema’s, van geestelijke gezondheidszorg tot zorg in de gemeente. De organisatie kan ook onderzoek op maat leveren.
 • Platform31 maakt in de publicatie ‘Langer thuis: een verkenning’  inzichtelijk hoe welke woon- en zorgbehoeften ouderen met een zorgbehoefte hebben.

Gegevens woningmarkt

Hoe ziet de huidige woonvoorraad in mijn gemeente eruit?

 • Tot op gemeentelijk niveau inzicht krijgen in de woonvoorraad is mogelijk met de Syswov-databank. Deze databank geeft weer hoeveel en wat voor type woningen er waar zijn (van koop/huur/sociale huur tot aan nieuwbouw/sloopprojecten).
 • Gedetailleerde informatie over huurtoeslag (van exacte totaalbedragen tot informatie over eigen bijdrages) kan tot op postcodeniveau worden ingewonnen via de HCIB-databank.
 • Via Waarstaatjegemeente.nl (thema wonen en zorg) kunt u snel een basisoverzicht krijgen met de belangrijkste gemeentecijfers over de woonvoorraad en samenstelling van het woonaanbod.
 • RIGO heeft per gemeente het aanbod aan geclusterde woonvormen voor ouderen in beeld gebracht.
 • Onderzoek van ANBO en ActiZ maakt duidelijk wat de financiële impact van de vergrijzing is voor het woningbeleid van gemeenten.

-sub - toekomstige woningmarkt

Hoe ziet de toekomstige woningmarkt in mijn gemeente eruit?

 • Regionale prognoses tot 2025 over de woningmarkt kunt u vinden in de woningmarktanalyse van ING.
 • Met de Primos-databank (via WoON) kunnen prognoses gemaakt worden over de woonvoorraad tot aan 2050, tot op COROP-niveau. Uitkomsten zijn ook via kernrapportages beschikbaar.

-sub - Agenda en leefomgeving

Hoe ziet de agenda van de woningcorporaties eruit?

 • Huidige activiteiten en prioriteiten van woningcorporaties in elke regio zijn in te zien via de Regiokaarten van Aedes.
 • Via de BTiV-monitor zijn activiteiten en prioriteiten van Nederlandse woningcorporaties kwantitatief in beeld gebracht. Deze monitor is op nationale schaal.

Hoe zit het met de leefomgeving in mijn gemeente?

 • Tot op wijk-, buurt- en postcodeniveau geeft de Leefbarometer tweejaarlijks up-to-date informatie over actuele leefbaarheidsstandaarden. De Leefbarometer geeft geen toekomstprognoses.
 • Het Fries Sociaal Planbureau monitort de beschikbaarheid, betaalbaarheid en tevredenheid van wonen in Friese gemeenten.

In welke fase zit mijn gemeente?

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: