Fase
4

Uitvoering

Wij zien in de praktijk dat het dikwijls moeilijk wordt in het uitvoeren en realiseren van gemaakte afspraken. Hoe zorg je dat mooie plannen uiteindelijk ook écht het daglicht zien? Op deze pagina staan handreikingen en financiële hulpinitiatieven die behulpzaam kunnen zijn in deze fase. Ook verwijzen we naar partijen die (maatwerk)ondersteuning kunnen aanbieden op het proces en rondom samenwerking met externe partners.

Van gemaakte afspraken naar uitvoering

In de praktijk blijkt het dikwijls moeilijk om de gemaakte afspraken tot uitvoering te brengen. Soms ontbreekt het aan doorzettingsmacht, voldoende vertrouwen tussen de partners of aan een onafhankelijke procesregisseur die de partijen op sleeptouw neemt en aanspreekt op de gemaakte afspraken. Ook kan het lastig zijn om de businesscase sluitend te krijgen en het komt ook voor dat partners onvoldoende ruimte in wet- en regelgeving ervaren om vooruitgang te boeken.

Denk daarbij aan vragen als:

  • Hoe kunnen we samen met andere partijen de verantwoordelijkheden (m.n. financieel) verdelen rondom het omvormen van L-vormige flats tot woonzorgconcepten met een ondersteunende functie in de wijk?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle aanbiedende partijen samen werken bij het opzetten van één platform met al het aanbod van woon-, zorg- en welzijnspartijen en daarmee de zelfredzaamheid van senioren die langer zelfstandig thuis willen wonen bevorderen?
  • Hoe kun je als gemeente bewoners mobiliseren en meer aan zet brengen in deze opgave?

Handreikingen

Platform31 zette uiteen welke lessen, knelpunten en successen tien initiatiefnemers van woonzorgvarianten voor senioren tegenkwamen. Het resulteerde in een publicatie ‘woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond?’ Een andere publicatie betreft de lessen die we leren na 20 jaar ervaring met woonservicegebieden.

Platform31 publiceerde ook twee stukken over kansrijk samenwerken tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere betrokkenen op het thema doorstroom vanuit beschermd wonen naar maatschappelijke opvang. De publicaties heten ‘Verbeter je samenwerking’ en ‘handreiking voor kansrijk samenwerken.’

De VNG heeft een checklist met communicatiepunten die antwoord kunnen geven op vragen van burgers over langer zelfstandig thuis wonen.

Handreikingen 2

Het SCP schreef een verkenning voor particuliere woonzorg voor ouderen.

Aedes heeft een overzicht van inspirerende voorbeelden van woonvormen die zijn gerealiseerd om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

Ook deelt Platform31 vernieuwende voorbeelden uit de praktijk in hun publicatie ‘Langer Thuis: in de praktijk.’ Nog meer voorbeelden zijn te vinden bij ZorgSaamWonen en Samen Oud.

Financiële hulpinitiatieven

Voor gemeenten

De Verzilverlening (via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) is er voor Nederlanders met een koopwoning, die de hypotheek (gedeeltelijk) hebben afbetaald. Het is een soort omgekeerde hypotheek waarvan de rente jaarlijks bij de schuldrest toegevoegd wordt. De overwaarde van de hypotheek kan gebruikt worden om de woning aan te passen, zonder dat er maandelijks rente- en aflossingsgelden betaald hoeven te worden. In april 2019 waren ongeveer 100 gemeenten aangesloten bij de Verzilverlening.

De Blijverslening kan mensen helpen om hun woning aan te passen. In tegenstelling tot de Verzilverlening is deze lening ook voor mensen met een huurwoning toegankelijk. Gemeenten hebben zelf ruimte om te bepalen op welke manier zij deze leningen willen verstrekken, bijvoorbeeld op hypothecaire of consumptieve basis. Veel gemeenten zijn nog niet aangesloten bij dit initiatief.

Voor burgers en sociale ondernemers

Voor burgers en sociale ondernemers

De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen voor 55+-ers. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders hun vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen, concreet te maken en oplossingsrichtingen te kiezen. Denk daarbij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een wijkaanpak. Of aan een flexibele woningvoorraad voor mensen die nu en in de toekomst zorg en ondersteuning nodig hebben, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook kan het OWZ helpen bij het maken van een plan van aanpak of het aangaan van prestatieafspraken.

Het gaat om kortdurende inzet, van maximaal 80 uur. Hiervoor draagt de gemeente of corporatie een derde van de kosten bij. Dit tot een maximum van € 4.000 (inclusief btw). Het Rijk vergoedt de overige kosten tot een maximum van € 8.000.

Het ondersteuningsteam neemt het werk niet uit handen, maar kan als onafhankelijke buitenstaander optreden in de rol van neutrale procesbegeleider, coach, spiegel of mediator.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: