Fase
3

Prestatieafspraken

Prestatie
afspraken

Het vastleggen van de ambities en doelstellingen in concrete prestatieafspraken is een volgende stap in het proces.

Voorbeelden om te delen?

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken prestatieafspraken. Veel van die documenten bevattentenminste één afspraak over wonen en zorg. Maar op veel plekken in het land wordt bij de prestatieafspraken nog niet veel aandacht besteed aan het thema wonen en zorg. Hoe concreet afspraken zijn, verschilt ook. Sommige gemeenten benadrukken slechts dat zij samen met de woningcorporaties bewust bezig zijn met het thema. Andere gemeenten spreken bijvoorbeeld over het aantal op te leveren nultredenwoningen in de komende vier jaar. De Taskforce daagt partners uit zorgorganisaties te betrekken bij het maken van concrete afspraken over wonen en zorg.

Voorbeelden om te delen?

Zijn er in uw gemeente al prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, woningcorporaties, huurdersorganisaties, zorgorganisaties en wellicht nog andere partners? We ontvangen deze prestatieafspraken graag, zodat uw collega’s er inspiratie uit op kunnen halen.

Wat schrijven partners op in hun prestatieafspraken? De Taskforce onderzocht documenten van Nederlandse gemeenten. De volgende onderwerpen komen vaak aan bod:

> Het huisvesten van specifieke doelgroepen en het toewijzingsbeleid

> De betaalbaarheid en beschikbaarheid van het woningaanbod

> De kwaliteit en duurzaamheid van het woningaanbod

> De leefbaarheid van het woningaanbod

> Levensloopbestendige woningen

> Samenwerken met zorgpartners

> Participatie

> Verkoop en liberalisering van de woningmarkt

> Sociaalmaatschappelijke opgaven en problematiek

> Veiligheid

> Omgaan met eenzaamheid

> Het monitoren van de lokale vraag en het lokale aanbod van wonen met zorg  

Hieronder volgen enkele inspirerende voorbeelden met toelichting. Onderaan op deze pagina bieden wij u een handreiking en nog meer voorbeelden aan.


Breda

Breda brengt het samen’ is de naam van de prestatieafspraken van Breda. De gemeente noemt zeven pijlers, waar wonen en zorg er één van is. In dat hoofdstuk schrijft Breda over samenwerking. De gemeente werkt al met zorgpartijen in diverse werk- en projectgroepen en op uitvoeringsniveau wordt al veel samengewerkt. Maar de gemeente en zorgcorporaties spreken af om samen met zorgaanbieders prestatieafspraken te maken. Verder besteedt Breda aandacht aan het langer thuis laten wonen van kwetsbare doelgroepen, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het woningaanbod, leefbaarheid,  het faciliteren van lokale doorstroming, het acteren op overlast en onveilige situaties rondom kwetsbare bewoners, en vroegtijdige signalering van en doorpakken bij financiële problemen van Bredase huurders.

Schiedam

Als het gaat om concrete prestatieafspraken, dan geeft Schiedam een goed voorbeeld. De gemeente en corporaties spreken af: “Woonplus stelt jaarlijks ca. 173 woningen beschikbaar voor diverse zorginstanties die op verschillende locatie in Schiedam een woning huren ten behoeve van specifieke kleinschalige woonprojecten voor uiteenlopende klantgroepen die een vorm van begeleiding nodig hebben. Daarnaast stelt Woonplus ca. 100 woningen beschikbaar voor onder andere doorstroom na begeleiding en uitstroom”. Op het gebied van vervolgstappen worden onderzoeken gepland zoals de mogelijkheid om senioren naar passende woningen te bewegen: “Er wordt onderzocht hoe senioren uit grote eengezinswoningen kunnen worden verleid naar andere passende woningen met behoud van de bestaande huur. Er wordt onderzocht in hoeverre dit mogelijk is in de vorm van een pilot."

Nuenen

Gemeente Nuenen heeft de prestatieafspraken ‘Samenwerken aan bouwen’ genoemd. Als één van de vijf speerpunten noemen de gemeente, corporaties en huurderorganisaties het “samen optrekken in het ondersteunen van zelfstandig wonen en de woonopgave voor ouderen. "Samenwerking betreft vooral de gemeente en de corporaties, maar de coalitie sluit ook aan bij het door ouderenbonden geïnitieerde platform Wonen/ouderen. Daarnaast zijn de prestatieafspraken erg concreet. Zie bijvoorbeeld het volgende citaat: "Er is behoefte aan 65 (5096 van 130) sociale huurwoningen voor verzorgd wonen. Dat is zelfstandig, maar geclusterd wonen met 24 uurs zorg op afroep. Gericht op ouderen met een matige zorgvraag (zzp 3-4).Deze 65 woningen zijn onderdeel van de totale sociale woningbouwopgave en zijn meegenomen in de kansenkaart. Helpt Elkander houdt bij ontwikkeling van locaties die zich voor deze doelgroep lenen rekening met deze zorgdoelgroep. De gemeente bewaakt binnen haar rol de voorzieningen in dit gebied."

Aan de slag met concrete afspraken

Reguliere prestatieafspraken zijn te vinden op prestatie.opkaart.nl.    

Wegwijzer prestatieafspraken

Wilt u prestatieafspraken maken?  De wegwijzer van KCWZ en Platform31 kan u helpen bij het maken van concrete prestatieafspraken over wonen en zorg. Op pagina’s 4 tot en met 8 vindt u daar een schema met nog meer voorbeelden en tips uit Nederlandse gemeenten.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: