Fase
3

Prestatieafspraken

Prestatie
afspraken

Het vastleggen van de ambities en doelstellingen in concrete prestatieafspraken over de realisatie van de woonzorgopgave is de volgende stap in het proces. Afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties én zorgorganisaties, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over de verdeling van rollen, taken, verantwoordelijkheden en het dragen van risico’s. Op deze pagina leest u over wat voor thema’s u zoal concrete afspraken met woningcorporaties, huurorganisaties en zorgorganisaties kunt maken. Ook vindt u op deze pagina een wegwijzer voor het maken van bruikbare prestatieafspraken.

Afspraken maken met woningcorporaties én zorgorganisaties

Sommige gemeenten en corporaties maken al jaren prestatieafspraken. Maar sinds de invoering van de Woningwet is het verplicht voor alle corporaties, gemeenten en huurders.

Veel van die prestatieafspraken bevatten tenminste één afspraak over wonen en zorg, maar toch zijn er nog veel gemeenten waarbij nog helemaal geen aandacht wordt besteed aan het thema zorg. Ook verschilt het per gemeente hoe concreet de afspraken zijn.

De Taskforce Wonen en Zorg daagt gemeenten en corporaties uit zorgorganisaties te betrekken bij het maken van concrete afspraken op het gebied van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Want het vastleggen van ambities en doelstellingen is een volgende stap om tot uitvoering te komen.

Bent u op zoek naar concrete voorbeelden van prestatieafspraken over het thema wonen en zorg? Bekijk dan onze pagina ‘voorbeelden’.

Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg

Platform31 verzamelde praktijkverhalen, ervaringen en oplossingen voor het maken van samenwerkingsafspraken bij gemeenten, corporaties, zorgondernemers en huurdersvertegenwoordigers. Deze werden gebundeld in de publicatie ‘Wegwijzer prestatieafspraken.’ In de publicatie staan tips die betrekking hebben op tientallen thema’s en knelpunten. Denk bijvoorbeeld aan tips over:

 • het betrekken van zorgaanbieders en zorgconsumenten;
 • het ontwikkelen van woonvormen voor ouderen, mensen met een beperking, mensen met dementie;
 • aandacht besteden aan de lokale én regionale context;
 • de leefbaarheid van buurten en wijken voor kwetsbare doelgroepen;
 • het verkrijgen van commitment;
 • hoe om te gaan met overbelasting.

Waar kunnen concrete afspraken over wonen en zorg over gaan?

De Taskforce onderzocht documenten van Nederlandse gemeenten. De volgende onderwerpen komen vaak aan bod:

 • het huisvesten van specifieke doelgroepen en het toewijzingsbeleid;
 • de betaalbaarheid en beschikbaarheid van et woningaanbod;
 • de kwaliteit en duurzaamheid van het woningaanbod;
 • de leefbaarheid van het woningaanbod;
 • levensloopbestendige woningen;
 • samenwerken met zorgpartners;
 • participatie;
 • verkoop en liberalisering van de woningmarkt;
 • sociaalmaatschappelijke opgaven en problematiek;
 • veiligheid en samenwerking rondom overlast;
 • omgaan met eenzaamheid;
 • monitoren van de lokale vraag en het lokale aanbod van wonen met zorg.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: