De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen. Daarnaast lost de Taskforce hardnekkige problemen op die aanpak van de opgave in de weg staan.

Waarom een Taskforce?

Zolang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Daar worden mensen gezonder en gelukkiger van. Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten, corporaties en zorgorganisaties breken zich nu al het hoofd over het vinden van geschikte woningen voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen. En dan staat de vergrijzing er nog aan te komen. Over twintig jaar zijn er naar schatting 2,5 miljoen 75+’ers; dat is bijna twee keer zoveel als nu. Daarnaast stijgt de gemiddelde leeftijd van ouderen en blijven zij steeds langer, al dan niet alleenstaand, zelfstandig wonen.

Eén ding is zeker: Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.

Wat wil de Taskforce bereiken?

De Taskforce Wonen en Zorg wil dat overal in het land gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven. De Taskforce heeft drie ambities:

 1. Medio 2021 is in alle gemeenten een concrete analyse gemaakt van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Deze analyse wordt vertaald in ambities en keuzes, en wordt vastgelegd in een woonzorgvisie.
 2. In 2022 zijn in alle gemeenten prestatieafspraken gemaakt over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, als basis om tot uitvoering van concrete plannen te komen.
 3. In de komende jaren worden in alle gemeenten projecten in uitvoering gebracht die inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Wat gaat de Taskforce doen?

Meer en meer gemeenten hebben een woonzorgvisie en zetten stappen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg, waaraan naast woningcorporaties en huurders ook zorgorganisaties zich willen verbinden. De beweging is in gang gezet. De Taskforce vervult hierin de rol van aanjager, verbinder en probleemoplosser. Als aanjager stimuleert de Taskforce, samen met een aantal ambassadeurs, om partners op lokaal niveau aan tafel te krijgen en tot actie aan te zetten. De sleutel ligt immers in de samenwerking tussen verschillende publieke en private partners die ook een bijdrage kunnen leveren om deze opgave te realiseren. Altijd in afstemming met de (toekomstige) ouderen zelf. ​Als verbinder brengt de Taskforce partijen bij elkaar, reikt goede voorbeelden aan en helpt partners om stappen voorwaarts te zetten. Als probleemoplosser gaat de Taskforce aan de slag om hardnekkige vraagstukken aan te pakken die realisatie van projecten in de weg staan. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van financiering en wet- en regelgeving.

Samenstelling Taskforce

De Taskforce is een initiatief van en bestaat uit VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK.

 • Hans Adriani, onafhankelijk voorzitter Taskforce Wonen en Zorg (voormalig wethouder gemeente Nieuwegein)
 • Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland (Aedes)
 • Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot (Aedes)
 • John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland (ActiZ)
 • Rick Hogenboom, directeur-bestuurder De Posten (ActiZ)
 • Maartje Roelofs, directeur Maatschappelijk Ondersteuning VWS
 • Hans Ton, directeur Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis
 • Jan Megens, manager Wlz bij Menzis
 • Heleen Stigter (secretaris Taskforce)

Ambassadeurs en adviseurs

De analyses, visies en prestatieafspraken moeten lokaal gemaakt worden. In iedere gemeente of regio zijn daar bestuurlijke tafels voor nodig. Tafels waaraan bestuurders van zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten in gesprek gaan over de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met ruim 50 ambassadeurs die dit gesprek op lokaal en regionaal niveau aanjagen, zij worden ondersteund door een aantal adviseurs die het domein van wonen, zorg en welzijn goed kennen. Kijk hier voor overzicht van alle ambassadeurs.

Ondersteuningsprogramma

De Taskforce Wonen en Zorg kan gebruik maken van een breed ondersteuningsprogramma dat gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties kan helpen om samen aan de slag te gaan. Het ondersteuningsprogramma bestaat uit:

 • Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg van de RVO (OWZ): helpt gemeenten, corporaties en zorgorganisaties bij het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis wonen naar een visie, beleid en strategie, de concrete uitwerking hiervan in een aanpak en bij de opstart van of een knelpunt in de uitvoering van een project. Het OWZ beschikt over een team van ervaren experts die worden ingezet, passend bij de vraag die speelt. De experts nemen het werk niet over, maar adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het zetten van de juiste stappen. Ga voor meer informatie naar www.rvo.nl\owz.
 • Platform31: zorgt voor uitvoering leertrajecten tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties. Ga voor meer informatie naar de website van Platform31.
 • Secretariaat van de Taskforce: zorgt voor de ondersteuning van het werk van de Taskforce en vormt het directe aanspreekpunt voor de ambassadeurs, adviseurs en koplopers in het veld. Het secretariaat is bereikbaar via info@taskforcewonenzorg.nl

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: