Leon Geilen

Leon Geilen

Wethouder Sittard-Geleen

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De drive is de grote vraag van huurders, patiënten en burgers naar geschikte woningen en ondersteuning bij zelfstandig thuis wonen. Er is sprake van dubbele vergrijzing in onze regio die alleen samen gefaciliteerd kan worden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Mede met behulp van de Taskforce zal ik bruggen bouwen tussen wonen, zorg/welzijn en veiligheid voor onze ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met Esther van Engelshoven (Voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg) en Gert Weenink (Directeur-bestuurder en directeur Wonen Servatius) vormen we een team dat de drie sub-regio’s (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) en ‘sectoren’ (corporaties, zorg en gemeente) verbindt. In het Gezondheidsakkoord werken we samen aan het terugdringen van de achterstanden in Zuid-Limburg (erkenning NOVI-gebied) door o.a. de Gezonde Basisschool, Trendbreuk Zuid-Limburg, De Wijk van morgen en de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de Provincie Limburg te ondersteunen met het leggen van verbindingen. Dit gaan wij met behulp van deze taskforce intensiveren met specifieke aandacht voor ouderen (75+).
Esther van Engelshoven

Esther van Engelshoven

Voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De drive is de grote vraag van huurders, patiënten en burgers naar geschikte woningen en ondersteuning bij zelfstandig thuis wonen. Er is sprake van dubbele vergrijzing in onze regio die alleen samen gefaciliteerd kan worden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Mede met behulp van de Taskforce zal ik bruggen bouwen tussen wonen, zorg/welzijn en veiligheid voor onze ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met Leon Geilen (wethouder Sittard-Geleen) en Gert Weenink (Directeur-bestuurder en directeur Wonen Servatius) vormen we een team dat de drie sub-regio’s (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) en ‘sectoren’ (corporaties, zorg en gemeente) verbindt. In het Gezondheidsakkoord werken we samen aan het terugdringen van de achterstanden in Zuid-Limburg (erkenning NOVI-gebied) door o.a. de Gezonde Basisschool, Trendbreuk Zuid-Limburg, De Wijk van morgen en de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de Provincie Limburg te ondersteunen met het leggen van verbindingen. Dit gaan wij met behulp van deze taskforce intensiveren met specifieke aandacht voor ouderen (75+).
Gert Weenink

Gert Weenink

Directeur-bestuurder en directeur Wonen Servatius

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De drive is de grote vraag van huurders, patiënten en burgers naar geschikte woningen en ondersteuning bij zelfstandig thuis wonen. Er is sprake van dubbele vergrijzing in onze regio die alleen samen gefaciliteerd kan worden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Mede met behulp van de Taskforce zal ik bruggen bouwen tussen wonen, zorg/welzijn en veiligheid voor onze ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met Esther van Engelshoven (Voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg) en Leon Geilen (wethouder Sittard-Geleen) vormen we een team dat de drie sub-regio’s (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) en ‘sectoren’ (corporaties, zorg en gemeente) verbindt. In het Gezondheidsakkoord werken we samen aan het terugdringen van de achterstanden in Zuid-Limburg (erkenning NOVI-gebied) door o.a. de Gezonde Basisschool, Trendbreuk Zuid-Limburg, De Wijk van morgen en de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de Provincie Limburg te ondersteunen met het leggen van verbindingen. Dit gaan wij met behulp van deze taskforce intensiveren met specifieke aandacht voor ouderen (75+).
Miriam Haagh

Miriam Haagh

Wethouder gemeente Breda

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

We willen graag dat iedereen fijn kan leven en wonen in Breda, nu en in de toekomst. Veel mensen lukt dat zelf, maar een aantal inwoners heeft daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld omdat de woning aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Geschikt wonen voor iedereen mogelijk maken lukt alleen als we dat samen doen. Als zorgaanbieders, corporaties, projectontwikkelaars en gemeente de handen ineen slaan gaan we dit voor elkaar te krijgen. Daar maak ik me hard voor in Breda.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil niet alleen aan andere gemeenten laten zien dat het mogelijk is om een goed programma op te zetten als het gaat om wonen en zorg, maar ook organisaties in Breda en de regio stimuleren om mee te doen. Om prettig wonen voor iedereen mogelijk te maken is een unieke samenwerking nodig. Een samenwerking van woningcorporaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor, zorgverzekeraars en de gemeente. We moeten samen nadenken over vraagstukken en oplossingen ten behoeve van kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld senioren met een zorg en ondersteuningsvraag, mensen die het door begeleiding lukt met hun beperkingen en uitdagingen zelfstandig in de wijk te wonen, daklozen, mensen die met anderen beschermd wonen, mensen op weg naar meer zelfstandigheid of zij die juist net wat meer hulp nodig hebben. Alle partners moeten er overtuigd van zijn dat alleen een gezamenlijke aanpak kan leiden tot een vitale stad nu en in de toekomst.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Het vaststellen van plannen is één, maar het realiseren ervan is vaak een stuk lastiger. In Breda laten we zien dat ook dat lukt. Een mooi voorbeeld van een samenwerking op het gebied van wonen en zorg is de bouw van nieuwe appartementen in de wijk Heuvel door woningcorporatie Wonen Breburg. Zij gaan een complex bouwen met 53 woningen waarvan 20 appartementen worden gereserveerd voor mensen die begeleid worden, met 24 uurs zorg, door een van de 4 verbonden zorgpartners SMO Breda, Sovak, Zintri of Prisma. Een woonconcept waar huurders met en zonder ondersteuningsbehoefte samen wonen en waar iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de woongemeenschap. Door ontmoetingsmogelijkheden in het gebouw te faciliteren en ontmoeting te stimuleren ontstaat meer begrip voor elkaar en worden kansen geboden voor gezamenlijke activiteiten. Daardoor ontstaat er een plek waar het prettig wonen is én waar men oog heeft voor elkaar. Mooi aan dit initiatief is ook dat de zorgpartners bij het ontwerp mee hebben kunnen denken over de vormgeving en de inrichting van het nieuwe complex.
Peter Bevers

Peter Bevers

Bestuurder van Beveland Wonen

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De komende jaren zal het aantal senioren ook in onze regio toenemen en omdat zij zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, zal ook de zorgvraag evenredig toenemen. Om te voorkomen dat deze zorg, de noodzakelijke aanpassingen aan de woningen en de leefbaarheid in onze buurten en wijken betaalbaar blijven, zullen we moeten samenwerken. Niet alleen met zorg partijen, maar ook met gemeenten en welzijnsinstellingen. Ik zie de taskforce als een goede manier om van elkaar te leren en de urgentie hier van te onderstrepen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Als bestuurder van een woningcorporatie in Zeeland en toezichthouder bij een grote zorginstelling in Noord Brabant kan ik van dichtbij constateren dat de doelstellingen op het gebied van Wonen en Zorg vaak hetzelfde zijn, maar wel met andere verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zie ik dat wet- en regelgeving niet altijd helpen om samen op te trekken, terwijl de behoefte daaraan wel bestaat. Ik hoop met mijn inzet te bereiken dat het gemakkelijker wordt om samen te werken. Los daarvan hoop ik dat we kunnen laten zien dat er in Zeeland al heel veel is gebeurd op het gebied van samenwerking tussen corporaties en zorginstellingen. Dat blijft tot nu toe wel wat onderbelicht.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Beveland Wonen werkt met heel veel partijen samen om gezamenlijke doelen te bereiken. Met zorggroep SvrZ zijn projecten opgezet gericht op het realiseren van woonvoorzieningen in kleine kernen, terwijl we met zorggroep Terweel samen optrekken bij projecten in Goes en op de Bevelanden. Zo hebben we recent een mooi project opgeleverd in Krabbendijke waarbij onze nieuwbouwappartementen de komende jaren worden verhuurd aan cliënten van Terweel, maar op langere termijn vrijkomen voor onze reguliere huurders die dan ook weer gebruik kunnen maken van de zorgarrangementen en voorzieningen van Terweel. Met zorggroep de Zeeuwse gronden hebben wij kleinere woonvormen gerealiseerd voor mensen met een chronische psychiatrische aandoening, zodat ook zij kunnen wonen in de omgeving van hun vrienden en familie. Dit past helemaal bij datgene waar Beveland Wonen voor staat.
Froukje de Jonge

Froukje de Jonge

Wethouder gemeente Almere

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Het gaat om een buitengewoon urgent maatschappelijk probleem. En ik ben het erg met rijksbouwmeester Floris Alkemade eens die stelt dat op het niveau van gemeenten plannen hun abstractie verliezen en concreet worden. Op papier is het logisch wat wij willen bereiken maar in de praktijk is de uitvoering ingewikkelder. Zeker in het gewenste tempo. Daarom ben ik ook blij met de landelijke taskforce die ons gemeenten bijstaat met kennisuitwisseling en ons mede in staat stelt om zo slagvaardig mogelijk te handelen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Dat wij in het oog blijven houden om wie het gaat. Wij willen mensen om goede redenen zoveel mogelijk normaal laten meeleven en meedoen. Het is goed voor mensen om uit beschermd wonen, de vrouwenopvang, de jeugdopvang, nieuwkomers, ouderen of uit de maatschappelijke opvang te huisvesten in de samenleving. Daarbij hoort dat dit op zo’n manier gaat dat zij zelf tot bloei komen, zeker niet vereenzamen, en dat dit voor de buurtgenoten waar zij onderdeel van uit gaan maken ook goed te dragen is. Het is belangrijk om dit scherp te houden terwijl wij als gemeente, woningcorporaties en zorgpartners de samenwerking vinden waarbij wij afwijkende belangen, die niet altijd gelijk matchen, weten te overbruggen voor het algemene belang van de inwoners. Zowel voor die met zorg als voor de mensen in hun nabijheid.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De test Thuis in de Wijk in Almere. Het vraagt een verantwoorde manier om mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven in de wijk. Zowel van professionals, de omgeving als de mensen zelf. Om hier beter in de worden zijn we in Almere gestart met een test Thuis in de wijk. Daarin werken de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders samen aan de hand van 10 werkafspraken. Het doel is om de bewoner zo zelfstandig en duurzaam mogelijk te kunnen laten wonen. De testperiode duurt 3 maanden. En de opgedane ervaring wordt natuurlijk meegenomen in de bestaande projecten of de test wordt uitgebreid. Een goed begin is het halve werk!
Coby Traas

Coby Traas

Bestuurder Zorggroep Ter Weel

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Ik ben als bestuurder van Zorggroep Ter Weel al ruim 10 jaar bezig met nieuwbouw en verbouw van diverse woon-zorgcentra, een aantal ook in nauwe samenwerking met de woningcorporatie. We proberen hier nieuwe vormen voor te ontwikkelen waarbij mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en indien nodig zorg af kunnen nemen. Met name het toevoegen van extra ruimtes waarin ontmoeting en de sociale cohesie ook een plaats hebben vergt veel creativiteit.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De ontwikkeltijd van nieuwe projecten is erg lang en kijkend naar de problemen die er demografisch qua vergrijzing en toenemende zorgvraag op ons afkomen, is die tijd er niet. Ik zou graag met deelname aan de Taskforce mijn steentje bijdragen om partijen en mogelijkheden bij elkaar te brengen en om processen te versnellen in de bouw van nieuwe woon-zorgvormen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Krabbendijke hebben wij in 2020 een oud verzorgingshuis gesloopt en daarvoor in de plaats zijn 34 huurappartementen teruggebouwd waar bewoners die hier wonen ook zorg kunnen krijgen. Zij kunnen ook gebruik maken van alle faciliteiten van het zorgcentrum waar deze appartementen tegenaan zijn gebouwd. Als plus op deze voorziening hebben we (Ter Weel en de woningcorporatie) door fondsenwerving en gezamenlijke investeringen een mooie theaterzaal midden in het complex gebouwd, waar de wijk- en ontmoetingsfunctie een plek kan krijgen. Mensen uit het dorp kunnen hier activiteiten bezoeken, een verjaardag vieren, maaltijd gebruiken etc. Er is ook een bibliotheek, een winkeltje en kapsalon in gevestigd, waardoor dit een nieuwe vorm van wonen met zorg is geworden. Zo'n nieuw woon-zorg project is er ook in Rilland gerealiseerd en gaan we nu ook in Goes een combinatie bouwen van zorg-huur- en koopappartementen, waarbij het uitgangspunt is dat als je daar op oudere leeftijd komt wonen, je daar zo lang als dat mogelijk is zelfstandig kunt blijven wonen en je de zorg op maat geleverd krijgt als je dat nodig hebt. Met dit laatste project zijn we nu ruim 4 jaar bezig om dit van de grond te krijgen.
Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Sociaal Domein en Onderwijs Gemeente Noardeast-Fryslân

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder in het Sociaal Domein zie ik graag dat onze inwoners zo veel en lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Maar ik weet ook dat niet iedereen dat lukt zonder een vorm van hulp of begeleiding. Hoe we die hulp en begeleiding, op een betaalbare wijze, ook naar de toekomst toe, kunnen blijven bieden, is een vraagstuk waar we ons o.a. samen met de woningcorporaties in onze gemeente over buigen. Wij leren daarbij graag van ervaringen van anderen en zijn uiteraard ook graag bereid de onze te delen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil graag bereiken dat we tot begeleidingsvormen komen die onze inwoners ook naar de toekomst toe in staat stellen om zo veel en lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Meer nog dan nu al het geval is. En dat ook nog op een wijze die naar de toekomst toe haalbaar en betaalbaar is, want ook wij kampen, net als zoveel gemeenten in Nederland, met tekorten in het Sociaal Domein.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Als gemeente werken wij al nauw samen met de woningcorporaties en bewonersraad in onze regio en hebben we uitgebreide (prestatie)afspraken gemaakt op het gebied van wonen en zorg. In 2020 hebben we een pilot gedaan met de VoorzieningenWijzer, zodat mensen met een laag inkomen zo kostenefficiënt mogelijk in hun woon- en zorgbehoeften kunnen voorzien. Deze pilot krijgt een vervolg in 2021. Vanaf 2021 gaan we daarbij ook werken met ervaringsdeskundigen, in de vorm van coaches minima, die op het snijvlak gaan werken van vroegsignalering van betalingsachterstanden, budgetbeheer en een nauwe relatie met het gebiedsteam zullen onderhouden.
Corine Dijkstra

Corine Dijkstra

Wethouder gemeente Gouda

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder Wmo, welzijn en vernieuwing sociaal domein maak ik mij sterk voor thuiswonende ouderen. Alleen het bieden van geschikte woningen om het langer thuis wonen mogelijk maken, is niet voldoende om de steeds groter wordende uitdagingen het hoofd te bieden. Er vallen groepen tussen wal en schip nu de verzorgingshuizen er niet meer zijn. Het onderwerp moet hoger op de agenda komen te staan en daar maak ik mij sterk voor. Samenwerking tussen partijen werkzaam op het gebied van wonen, zorg en welzijn vind ik daarbij essentieel.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil graag dat wij in Gouda en in onze regio een gezamenlijk beeld hebben van de benodigde koers om te voorzien in de door de demografische veranderende samenstelling van de bevolking veranderende vraag naar wonen en zorg combinaties en dit vastleggen in ons beleid. Ik werk hierin uiteraard samen met mijn collega wethouder Wonen. Ik wil dat het urgentiebesef toeneemt en optrekken met regiogemeenten waar mogelijk.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De laatste jaren is in onze regio de samenwerking op het gebied van wonen en zorg voor kwetsbare doelgroepen al behoorlijk verstevigd, bijvoorbeeld bij “Gewoon Thuis” en in de vorm van regionale afspraken over het beschikbaar stellen van woningen voor mensen die uitstromen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook voor de doelgroep ouderen streef ik naar een verdergaande samenwerking dan nu het geval is. In Gouda is onlangs de bouw van een Knarrenhof gestart; een mooie nieuwe woonvorm die ervoor zorgt dat mensen op oudere leeftijd en ook als zij te maken krijgen met beperkingen, toch goed kunnen blijven wonen.
Monique Cremers

Monique Cremers

Lid Raad van Bestuur de Zorgcirkel

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De schrikaanjagende cijfers tuimelen over elkaar heen. De hoogste gaan over ouderen die mogelijke zorgvragen krijgen, de laagste over jongeren die werken in de zorg. Ik denk dat het geen schrikbeeld hoeft te zijn wanneer we andere perspectieven dan de tot nu toe gebruikelijke in gaan nemen. Onze behoeften en onze mogelijkheden zij zo sterk veranderd en nog aan het veranderen dat daar nieuwe oplossingen ontstaan. Op het gebied van samenwonen, anders wonen, zorgen voor elkaar, meedoen aan de maatschappij ook in de derde levensfase, maar ook in de wijze van organiseren en financieren. Met mijn ervaring en bovenal mijn enthousiasme heb ik invloed op het creëren van context en mogelijkheden en het daarin samenwerken met andere maatschappelijke partijen brengt energie en betekenis te weeg.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik hoop dat ik/wij kunnen bijdragen aan het vergroten van de ruimte om te experimenteren, belemmeringen te beslechten en om in plaats van te problematiseren te thematiseren. Dit ook met als doel schaalbaarheid van de al vele goede ervaringen te vergroten. Onderlinge kruisbestuiving en integrale ‘nieuwbouw’ van niet alleen stenen maar ook organisatievormen zijn daarbij de eerste doelen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Een concrete is Friese Vlaak in Volendam. Dit zijn ‘gewone’ woningen die door woningbouwcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang zijn gebouwd en waar voorwaarden voor comfort en veiligheid qua wonen voor ouderen, ook hele kwetsbare, zijn ingevuld. Waar de gemeente zorgdraagt voor sociaal/maatschappelijke borging van reuring en ontmoeting via horeca/social firm en waar wij als De Zorgcirkel 24 uur zware zorg leveren. Hier huren ouderen rechtstreeks van de corporatie, betalen zij een bijdrage voor service en nemen zij via VPT zorg af. De crux zit in de gezamenlijk ambitie de zeggenschap van ouderen niet over te nemen, ook niet wanneer sprake is dementie, veel als vanzelf te laten ontstaan en te stimuleren en maximaal in te zetten op het vormen van een leefgemeenschap waar men naar elkaar omkijkt, van betekenis kan zijn en met de mensen met wie je dat wilt kan blijven wonen tot de dood. Bij welke zorgvraag dan ook. De drie partijen sloten een samenwerkingsovereenkomst waarin risico’s gezamenlijk worden gedragen.
Gea Hofstede

Gea Hofstede

Wethouder gemeente Rheden

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als ambassadeur van de Taskforce wonen en zorg wil ik graag de verbinding tussen deze twee vakgebieden tot stand te brengen. Nu zijn het nog vaak twee eilandjes van waaruit beleid wordt gemaakt, maar het is belangrijk dat dit een gezamenlijk beleid wordt. Als vergrijsde gemeente zijn we al ver in het nadenken over wonen en zorg voor ouderen. We hebben in Rheden ook veel woonvormen voor lichamelijk gehandicapten en mensen die psychische zorg nodig hebben. Met Vivare hebben we bijvoorbeeld al goede afspraken gemaakt over de uitstroom uit het beschermd wonen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil wonen en zorg graag op de regionale agenda zetten, omdat de opgaven meestal de gemeentegrenzen overschrijden. Samen kunnen we de grote opgave voor het huisvesten van ouderen en andere zorgbehoevenden beter voor elkaar krijgen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Wij hebben in de nieuwe Woonvisie opgenomen dat alle nieuwbouw levensloopgeschikt moet worden. Ook hebben we het project Mijnhuismijntoekomst, waarin ouderen advies en subsidie krijgen om hun woning aan te passen, zodat ze langer thuis kunnen wonen.
Karin Schrederhof

Karin Schrederhof

Wethouder gemeente Delft

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Ik vind dat iedereen een goede en passende woning op de goede plek zou moeten hebben. Ook als je (een beetje) zorg nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken is een veel betere koppeling tussen wonen en zorg nodig. Het raakvlak tussen wonen en zorg boeit mij en daarom ben ik ook wethouder wonen en WMO.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Een Woonzorgprogramma of – agenda helpt gemeenten om het mogelijk te maken dat iedereen een goede en passende woning op de juist plek heeft, met hulp waar nodig. Als ambassadeur wil ik andere gemeenten graag stimuleren een dergelijk programma op te stellen en hen laten zien dat dit mogelijk is.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Delft zijn wij samen met onze partners in wonen en zorg bezig met een aantal projecten op het gebied van Langer Thuis. Eén van de projecten is de realisatie van 91 sociale huurwoningen van Vidomes aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat. Samen met zorgorganisatie Pieter van Foreest en de gemeente Delft bouwt Vidomes hier aan een woonvorm waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden met elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht, met ondersteuning nabij in de wijk. Zo stimuleren de drie partijen een actieve gemeenschap waarin de bewoners elkaar kennen en van elkaars hulp, steun, talenten en sociale contacten kunnen profiteren. Een ander project is de transformatie van het voormalige pand van de Vrije Akademie voor de Kunsten (VAK). Dit is een prachtig monumentaal pand van de gemeente wat gaan verkopen en waar we de markt gaan uitdagen een vorm van groepswonen voor ouderen te realiseren.
Liesbeth Grijsen

Liesbeth Grijsen

Wethouder gemeente Deventer

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Het is voor mij van belang dat iedereen prettig kan wonen en leven in Deventer. Ook als je ouder wordt of een beperking hebt.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Laten zien dat dit onderwerp van belang is en dat je door goede samenwerking heel veel kan bereiken.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Op een inbreidingslocatie in Deventer, waar vroeger de Aupingfabriek stond, wordt nu een nieuw woonbuurtje gebouwd en ook een complex met zorgwoningen voor mensen met NAH. Eerst was het idee dat zij daar ook dagbesteding zouden krijgen, maar nu hebben we afgesproken dat zij naar de dagbesteding in de wijk gaan. Door de samenwerking met de bestaande voorzieningen krijgen deze nieuwe bewoners de kans om andere in hun wijk te leren kennen en versterken we de bestaande voorzieningen.
Ed Anker

Ed Anker

Wethouder gemeente Zwolle

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Machteld Hubers omschreef ‘gezondheid’ heel treffend. Het gaat niet om de af- of aanwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met lichamelijke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. En daarin wil ik mensen graag verder helpen. Mensen die verder willen met hun leven en eigen regie willen nemen én daarbij een passende woning zoeken. Ik vind het belangrijk dat de woningen in onze steden en dorpen aansluiten bij die drive van mensen

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De zorgwereld en de wereld van de woningbouw wil ik verbinden en dichter bij elkaar brengen. Zodat we mensen de mogelijkheid bieden om regie te voeren op hun leven en zich thuis te voelen in een passende woning

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Zwolle heeft een team samengesteld van een professional met veel ervaring in de zorg en een professional met veel kennis van de woningmarkt. Dit heeft niet alleen nieuwe inzichten opgeleverd, maar ook zijn er verbindingen gelegd die er nog niet waren. Een essentiële basis om samen met anderen weer nieuwe stappen te kunnen zetten. En te zorgen dat in de toekomst nog meer woningen aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen.
Hans Groenendijk

Hans Groenendijk

Bestuursvoorzitter Woonzorggroep Samen

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De verdubbeling van het aantal 75 plussers de komende decennia vraagt nu om actie; zowel op het gebied van wonen als van zorg en welzijn. Doorgaan op de huidige manier loopt spaak, we moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat zowel gemeenten, corporaties als zorg- en welzijnsinstellingen dit niet ieder voor zich kunnen oplossen. We hebben elkaar hard nodig. Mijn drijfveer daarbij is dat we de concreet aan de slag gaan met heldere doelstellingen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik hoop dat ik door mijn inzet voor de Taskforce er een bijdrage aan kan leveren dat in alle regio’s dit belangrijke onderwerp wordt opgepakt. Dit zal ongetwijfeld overal zijn eigen dynamiek hebben. Het mooie daarvan is dat je ook als ambassadeur daar weer van kan leren!

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De intentieverklaring die we in de Kop van Noord Holland hebben opgesteld is een goede eerste stap om concreet aan de slag te gaan met heldere doelstellingen.
Songül Mutluer

Songül Mutluer

Wethouder gemeente Zaanstad

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder Wonen en Ouderen in gemeente Zaanstad zie ik veel uitdagingen die vragen om aandacht. En die mij raken. Zo stijgt het aantal oudere inwoners. Zij hebben behoefte aan levensloopbestendige woningen waar ook zorg kan worden verleend. Want we willen dat inwoners in hun eigen wijk kunnen blijven wonen als ze ouder worden. In hun eigen omgeving, met de buren en voorzieningen die ze al kennen. En de behoefte aan die woningen die meegroeien met de behoeften van onze oudere inwoners wordt de komende tijd alsmaar groter. We moeten dus prioriteit geven aan het thema wonen en zorg. Dat geldt overigens ook voor onze kwetsbare inwoners. Ook voor hen willen we zorgen dat ze zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn en blijven van hun wijk, van hun stad, van de samenleving. De zorgkosten nemen toe en als we onze kwetsbare doelgroepen woningen kunnen aanbieden waar zij de nodige ambulante begeleiding krijgen, helpt dat om de zorgkosten te verlagen. Maar nog belangrijker om deze doelgroep een onderdeel te laten zijn van de samenleving.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil me er samen met de Taskforce voor inzetten dat er de komende tijd veel meer aandacht is voor het onderwerp wonen en zorg. Niet alleen gemeenten maar juist ook corporaties, ontwikkelaars en zorgpartners moeten nog nauwer samenwerken om deze grote opgave aan te kunnen. We kunnen het echt alleen samen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Sinds ik wethouder ben voor de gemeente Zaanstad hebben we als stad al meerdere initiatieven mogen verwelkomen die positief bijdragen aan de opgave wonen en zorg. Zo ben ik er trots op dat er in het Zaanse woningbouwproject Burano 144 zorgwoningen komen voor ouderen. Inclusief een gezamenlijke verblijfsruimte waar de bewoners elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Want eenzaamheid ligt op de loer, onder andere bij ouderen. In een van onze nieuw wijken Oostzijderpark komen woningen onder de noemer Kamers voor Kansen, waar jongeren die kwetsbaar zijn leren zelfstandig te worden.
Harrie Windmüller

Harrie Windmüller

Bestuurder BrabantWonen

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

BrabantWonen werkt al 15 jaar intensief samen met BrabantZorg. We zien de ontwikkelingen op ons af komen. Het zijn onze huurders die straks alleen, met afnemende mantelzorg in een woning wonen. Een groot deel daarvan zal last krijgen van dementie. De toekomstige zorg is, als we niets veranderen niet alleen onbetaalbaar, maar ook niet organiseerbaar. Dat moet anders. Dat kan alleen door samen te werken.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik hoop dat zowel het belang als de urgentie wordt gezien van de opgave die op ons afkomt. Daarnaast hoop ik bij te dragen aan het overbruggen van de verschillen tussen wonen en zorg. Het verschil in cultuur, taal, de aard van de bedrijfsvoering maken het niet altijd makkelijk. Maar het kan en moet!

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In de Proeftuin Ruwaard werken we met 20 organisaties, dwars door de schotten, aan 2 bewegingen; minder zorg en meer preventie en minder individuele oplossingen en meer collectief. We proberen met dezelfde middelen meer te doen. Tot nu toe zijn de resultaten positief. De direct betrokken bewoners worden veerkrachtiger en scoren beter op welzijn, ook na een jaar. En we tonen aan dat onze oplossingen goedkoper zijn dan traditionele. We zitten nu in de fase van verbreden en opschalen. We struikelen samen naar de toekomst.
Roger Otto

Roger Otto

Raad van Bestuur BrabantZorg

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als BrabantZorg streven we naar “Elke dag zo fijn mogelijk” voor onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarin zit versleuteld dat het ons niet alleen om de zorg gaat, maar om het leven van onze cliënten. Een woonomgeving is daarin zeer belangrijk. Met de komst van de nieuwe generatie ouderen, en ook nog in grote getalen, zien we dat de oude vormen van wonen en zorg niet meer voldoen. Er is grote behoefte om geaard te blijven met het huis en/of de wijk waarin men al lang woont. Men zoekt manieren om zelf zoveel mogelijk het leven voort te zetten zoals men dat zelf wil, en niet zoals een instituut dat graag ziet. We staan op het punt om echt andere keuzes te maken op het vlak van wonen en zorg.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil bereiken dat in heel Nederland er meer besef komt dat we naar een andere inrichting moeten komen van leven in de wijken. Dat we er allemaal mogen zijn, met welke kwalificaties en achtergrond dan ook. En dat we juist met verscheidenheid krachtige samenlevingen kunnen zijn in de wijken en elkaar kunnen bijstaan op momenten dat dat nodig is.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Ik vind wat er gebeurt in het Kloosterkwartier in Veghel een prachtig voorbeeld voor de toekomst. Een wijk die gebouwd wordt en ingericht op zo’n manier dat er op een natuurlijke manier er een gemeenschap ontstaat waarin iedereen elkaar kent, waardeert en ondersteunt.
Anke Huizenga en Simone Meertens

Anke Huizenga en Simone Meertens

Raad van Bestuur ZuidOostZorg

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Langer thuiswonen mogelijk maken is een belangrijk opdracht aan ons allemaal. En als ZuidoostZorg willen we ons hier ook graag actief voor inzetten!

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Zoals de commissie Bos het verwoord: ‘het is cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude huis en verpleeghuis in kunnen een oplossing bieden’. Voor die missie willen we ons samen met onze collega’s uit de regio hard maken.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

We zijn bezig om meerdere initiatieven te ontwikkelen tussen thuis en het verpleeghuis waarin we langdurige zorg buiten het traditionele om mogelijk maken. De nadruk ligt op een infrastructuur waarin veiligheid en door ouderen gewenste voorzieningen gekoppeld worden aan wonen op maat.
Maikel van der Neut

Maikel van der Neut

Wethouder gemeente Berkelland

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Toen ik 2019 wethouder werd in de gemeente Berkelland viel mij meteen op dat in het licht van de demografische ontwikkelingen in onze gemeente en regio er een groot probleem zou ontstaan. Het aantal wachtenden voor verpleeghuizen neemt snel toe, mantelzorgers raken overbelast, de zorg thuis staat onder druk… Er moet snel iets gebeuren. Van concurrentie naar samen werken aan een toekomstbestendig woonzorglandschap in Berkelland, daar maak ik me hard voor. Trouwens ook niet alleen in Berkelland. Als lid van de P10-gemeenten en als lid van de thematafel wonen en vastgoed van de 8RHK-ambasadeurs wil ik wil ik het thema ook breder onder de aandacht brengen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil bereiken dat zorgaanbieders, corporaties en gemeenten vanuit een gezamenlijk urgentiebesef aan de slag gaan en samen komen tot innovatieve en efficiënte oplossingen die passen in het landelijk gebied. Ook wil ik bereiken dat opgaven waar specifiek plattelands-gemeenten tegenaanlopen samen geagendeerd worden bij de beleidsmakers in Den Haag.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Zeker ons project ‘Heerlijk thuis in Huis’. De campagne Heerlijk thuis in Huis richt zich op drie thema’s: Comfortabel thuis, Energiezuinig thuis en Veilig thuis. Met de campagne willen we vooral 50-plussers uit Berkelland bereiken. Zij zijn zich vaak nog te weinig bewust hoe belangrijk het is om nu al te kijken naar wat er nodig is om op de langere termijn veilig en comfortabel thuis te kunnen wonen. Een belangrijk onderdeel van de campagne Heerlijk thuis in huis vormt het gratis Woongelukgesprek. Inwoners die een woongelukgesprek hebben gehad, waarderen de adviezen die zij krijgen. Bovendien geeft ruim 40 procent aan dat zij de voorgestelde woningadviezen ook oppakt. Dat geeft ons de bevestiging dat we met de campagne Heerlijk Thuis in Huis de juiste dingen doen.
Richard de Boer

Richard de Boer

Directeur-bestuurder Laurens Wonen, Rotterdam

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Laurens Wonen is een seniorencorporatie in Rotterdam en Barendrecht. Jarenlang waren wij een bestuurlijke unie met een zorgorganisatie, Laurens Zorg. Sinds mijn komst gaan wij door het leven als weer een echte zelfstandige corporatie, niet “de vastgoedafdeling” van een zorgorganisatie. Hierdoor moeten wij een inhaalslag maken op het gebied van Planning & Control en vastgoedsturing. Zijn we volop mee bezig. We werken ook toe aan een nieuwe naam; MaasWonen. Binnenkort gaan wij die presenteren, u heeft toch een beetje de primeur! Groot voordeel vanuit ons DNA is dat wij ontzettend veel kennis en ervaring hebben met Wonen in combinatie met Zorg. Een heel actueel thema in onze maatschappij. Wij zien dat met de afbouw van verzorgingshuizen de structuur van de zorg wegvalt. Er is sprake van een kaalslag. Mensen blijven langer thuis wonen maar hebben nog wel een zorgbehoefte. Wij willen voor dit maatschappelijke probleem naar een oplossing zoeken.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De oplossing moeten we samen zoeken. Bij Laurens Wonen starten we met pilots in onze woongebouwen om te onderzoeken hoe wij samen met bewoners, zorgorganisaties, welzijn, etc. de zorgbehoefte en servicebehoefte kunnen afstemmen. Wat werkt en wat werkt niet? Kleinschalig toetsten in de praktijk, vallen en opstaan. Wij willen kennis delen en ophalen. Dat doen wij graag samen met de Taskforce. Om vanuit dit initiatief de maatschappij oplossingen aan te reiken voor de problematiek.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Wij doen veel kleinschalige projecten. Wij hebben goede ervaringen met de methode Bruis. Maar Samen en Anders is echt bijzonder: verzorgings- en verpleeghuis Simeon & Anna is met 268 plaatsen één van de grootste verzorgingshuizen in Nederland. De zorgorganisatie heeft per 2018 het huurcontract opgezegd omdat het gebouw niet geschikt is voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dus moest Laurens Wonen een nieuwe invulling bedenken. Wij bedachten het concept Samen & Anders: een wooncomplex voor jong en oud gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. Nieuwe bewoners huren een studio van 25 vierkante meter en besteden daarnaast 10 uur per maand aan het helpen van hun medebewoners. Die 10 uur per maand wordt vastgelegd in het contract en geldt voor iedereen, ook ouderen en mensen met een lichte verstandelijke handicaps. Mensen hebben altijd meer talenten dan je denkt, en onze overtuiging is dat meedoen gelukkiger maakt. Kom rustig eens bij ons lang om er van te leren. Wij gaan dit concept proberen uit te rollen over ons bezit en woongemeenschappen.
Stefan van Schaik

Stefan van Schaik

Directeur- bestuurder Wooncompagnie, Noord-Holland

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Wooncompagnie is actief in 12 gemeenten, bijna 60 kernen, verspreid over Noord-Holland. Een groot deel van onze huurders is al ouder en heeft moeite met het zelfstandig thuis wonen. Met regelmaat krijgen wij bijvoorbeeld signalen over vereenzaming, problemen bij tuinonderhoud en lastige toegang tot formele en informele zorg. Wij ondersteunen dan ook al jaren de vrijwilligersorganisaties die onze bewoners helpen bij het zelfstandig wonen. Onze ervaring is dat ouderen wel gewoon zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen. Als woningcorporatie vinden wij het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Wij kiezen dan ook bewust voor het toevoegen van nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld een Thuishuis in Winkel en een Knarrenhof in Schagen) die aansluiten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Daarmee hopen wij ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vereenzaming.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil enerzijds onze ervaringen delen en anderzijds verder geïnspireerd raken door ervaringen van anderen. Daarnaast hoop ik ook inzichten op te doen hoe ik samen met mijn zorg-, welzijn- en gemeentepartners los kan komen van enkelvoudige experimenten en een echte samenhangende aanpak van dit thema kan vormgeven.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Met o.a. mede-ambassadeur Monique Cremers realiseren we in Volendam een gloednieuw woonzorg-complex met een wijkontmoetingsruimte waarbij zelfstandig wonen, met goede zorg binnen handbereik, centraal staat. We realiseren ‘normale’ appartementen waarvan de meeste ook geschikt zijn voor tweepersoonshuishoudens. Zo kunnen stellen samenblijven, ook als één van de partners een zwaardere zorgvraag krijgt. Zelfs de appartementen die gerealiseerd worden voor ‘verzorgd wonen’ gaan de bewoners zelfstandig van ons huren. Met de pilot ‘Langer thuis wonen in Schagen, doe je samen’ hebben wij samen met acht partners, waaronder mede-ambassadeur Hans Groenendijk, in drie verschillende kernen van de gemeente Schagen onderzocht wat de behoefte is van de inwoners bij het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Op basis van deze inventarisatie zijn we verschillende deelprojecten gestart zoals het beter benutten van bestaande ruimten voor ontmoeten, het organiseren van een vast gezicht in de wijk, afstemmen van communicatie, inzetten van een senioren woonadviseur en het faciliteren van kleine woningaanpassingen.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: