Woonzorganalyses, -visies en concrete prestatieafspraken worden op lokaal en regionaal niveau gemaakt. In iedere regio zijn daar bestuurlijke tafels voor nodig. Tafels waaraan bestuurders van gemeenten, zorgorganisaties, woningcorporaties en marktpartijen in gesprek gaan over de aanpak van de woonzorgopgave.

De Taskforce Wonen en Zorg heeft een groot netwerk van ambassadeurs die dit gesprek op regionaal en lokaal niveau aanjagen. Op deze pagina vertellen alle ambassadeurs wat hen drijft zich in te zetten voor het thema wonen en zorg, wat ze willen bereiken met hun inzet voor de Taskforce en met welke initiatieven zij nu al bezig zijn. Voor een afspraak met een van de ambassadeurs of meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs.

André Schoon

André Schoon

Wethouder gemeente Brielle

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Er dreigt een enorm gat tussen (langer) zelfstandig wonen en intramurale voorzieningen: een fors tekort aan voldoende tussenvormen. En bestaande woningen zijn dikwijls (nog) niet geschikt om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De aanwezigheid en bereikbaarheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen en een geschikte buitenruimte voor senioren is lang niet overal vanzelfsprekend. Ik wil me graag inzetten en eraan bijdragen dat onze ouderen zo lang als mogelijk op een goede manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Thuis zolang het kan.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De verandering in het zorglandschap, de zorgvraag, het soort woningen en invulling van de omgeving vraagt om een beleid overstijgende aanpak waarin wonen, gezondheid en de buitenruimte met elkaar verbonden worden. Met de inzet van de Taskforce wordt samenwerking gezocht met alle belanghebbende partijen. Het beleid op wonen, welzijn en zorg heeft dan vanaf de start meer draagvlak, het levert meer denkkracht en andere perspectieven op, het zal vollediger zijn en daarmee een betere basis voor (verdere) samenwerking.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De gemeente Brielle heeft het uitvoeringsprogramma ouderen opgesteld welke is uitgewerkt langs 5 thema’s: wonen, gezondheid, vervoer & mobiliteit, participatie & bewegen en omgeving/fysieke buitenruimte. Daarnaast is er een woonvisie 2017-2022 opgesteld en is er het programma ouderen Voorne gemaakt waarin benoemd staat welke stappen ondernomen worden om de ouderen te ondersteunen, zowel maatschappelijk als ook op het gebied van wonen. Onlangs is ingestemd met de bestuursopdracht voor het opstellen van een woonzorgvisie senioren Brielle. De woonzorgvisie zorgt voor samenhang tussen de verschillende beleidsstukken en dwingt een integrale benadering af.
Elmer Schrik

Elmer Schrik

Manager Huisvesting Vivium Zorggroep

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De wooncrisis is voelbaar voor jongeren en voor ouderen. Ouderen hebben vaak een huis dat steeds minder geschikt is en door krapte op de arbeidsmarkt kan het aantal plaatsen in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) niet groeien. Dit is de opgave van deze tijd; zorg mogelijk maken voor iedereen en het in beweging krijgen van de woonmarkt. Hoe kan dat tegelijk? Voor de VVT ligt daarin een grote uitdaging.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Silo’s doorbreken. Als partijen uit het zorgvlak, gemeenten en verzekeraars elkaar kunnen vinden kan problematiek voor ouderen worden aangepakt. Een regio gebonden aanpak waar partijen over de eigen geldstromen en budgetten heen stappen en met gelijke inzet en doelen kunnen werken naar een integrale oplossing voor de regio.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De regionale zorgvisie voor Gooi Vechtstreek en Almere, is een goede stap in het samenbrengen van zorgpartijen waar onze aandacht voor cliënten uit blijkt. Gezamenlijk kijken we hoe ontwikkelingen in technologie, vastgoed en netwerkzorg de zorguitvoering (thuis, in het ziekenhuis en in de VVT) kan ondersteunen.
Godfried Verkerk

Godfried Verkerk

Bestuurder Vivium Zorggroep

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Wonen, welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om mensen kwaliteit van leven te bieden. Prettig wonen draagt bij aan je levensgeluk.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Dat er meer middelen beschikbaar komen voor wonen en welzijn.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

-
Wilbert Borgonjen

Wilbert Borgonjen

Wethouder Sociaal Domein Westvoorne

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De vergrijzing neemt de komende jaren verder toe. Een goede woonomgeving, passend bij de leeftijd, houdt mensen actief en gezond en kan de druk op de zorg verminderen. Desalniettemin zal op enig moment zorg en ondersteuning nodig zijn. Door die op de juiste manier te bieden. kunnen mensen langer juist in hun vertrouwde omgeving blijven. Daaraan wil ik graag bijdragen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Een bijdrage leveren vanuit een relatief kleine gemeente aan dit onderwerp. Tegelijkertijd ook informatie en inspiratie opdoen, wat van pas kan komen in onze gemeente/regio.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Binnen onze gemeente is een aantal woon-zorgcomplexen met een combinatie van niet alleen wonen en zorg, maar -niet onbelangrijk- ook welzijn. De ervaringen hiermee deel ik graag, ook om hierover te sparren.
Jeanette Horlings-Koetje

Jeanette Horlings-Koetje

Raad van Bestuur Stichting Samen Zorgen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

In mijn rol als directeur-bestuurder bij zorgorganisatie, Stichting Samen Zorgen, waar zowel intramurale als extramurale zorg wordt geleverd, ervaar ik door de gesprekken met de cliënt hoe belangrijk de woonomgeving voor hen is. Omdat wij als zorgorganisatie in de woningen van de cliënt de zorg leveren is een verbinding met die omgeving erg belangrijk. Vooral als ik naar de toekomst kijk en zie dat er meer zorgvragen op ons afkomen, waar nog onvoldoende passende woonomgevingen voor zijn. Ik realiseer me dat dat een enorme uitdaging gaat worden en daar zet ik me graag voor in.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik hoop dat we met de taskforce meer integraliteit bereiken in de toekomstplannen. Er is veel te doen en het gaat helpen om de krachten te bundelen en een gezamenlijke agenda te hebben.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Wij hebben inmiddels de sleutel ontvangen van Andalhof. Voor ons een nieuw gebouw waar we gaan wonen op basis van het verpleeghuisconcept, maar het gebouw is ook het gezicht voor scheiden van wonen en zorg.
Inge Jongman

Inge Jongman

Wethouder gemeente Groningen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Karin Reilingh

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder van de gemeente Groningen ben ik werkzaam in het Sociale Domein in de zorg & welzijn. Ik vind het heel belangrijk dat onze ouderen lang zelfstandig, gezond en gelukkig kunnen wonen. Hiervoor zit ik mij graag in. Kleine aanpassingen in je eigen huis kunnen al een groot verschil maken.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Belangrijk is hier de verbinding tussen het fysieke en het sociale domein binnen onze gemeente en de samenwerking met externe partijen zoals de woningcorporaties en de zorgaanbieders. Een woonzorgvisie maak je als gemeente niet alleen. De input van inwoners, woningcorporaties en zorgaanbieders is een voorwaarde om tot een maatschappelijk gedragen woonzorgvisie te komen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Een mooi initiatief op het terrein van wonen en zorg was het tot stand brengen van het Huis van Morgen. Een demo-woning waarin slimme apparaten worden getoond om mensen te helpen in de bewustwording naar langer zelfstandig wonen. Op dit moment zijn we bezig om tot een compacte woonzorgvisie te komen. Compact omdat er recent een goede woonvisie is gemaakt in Groningen die hiervoor als vertrekpunt kan dienen. Een ander voorbeeld is de Slimotheek in Groningen. De gedachtegang bij dit initiatief is, dat de acceptatie van technologie bij ouderen wordt versneld wanneer ze het zelf uit kunnen proberen, met goede begeleiding. Met een simpele tablet kan men bijvoorbeeld eenvoudig beeldbellen. Dit is prettig voor de sociale contacten en helpt dat mensen zich minder eenzaam voelen.
Barbara Boudewijnse

Barbara Boudewijnse

Wethouder Gemeente Gooise Meren

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Het wordt steeds duidelijker dat ‘wonen’ en ‘zorg’ geen verschillende domeinen zijn, zoals het nu doorgaans in gemeenteland georganiseerd is. Waar we vroeger iedereen die zorg nodig had, in aparte instellingen onderbrachten – zoals bejaardenhuizen of psychiatrische inrichtingen – willen we nu dat iedereen ‘mee kan doen in de samenleving’. Kortom, inclusie: mensen zoveel en zo lang mogelijk thuis in de eigen omgeving. Tegelijkertijd is er sprake van vergrijzing, wat betekent dat steeds meer mensen, die langer zelfstandig blijven wonen, zorg nodig hebben, in de vorm van hulp en in de vorm van aangepaste woonvoorzieningen. Aan woningen is sowieso een schreeuwend gebrek en de maatschappelijke kosten voor zorg en ondersteuning rijzen de pan uit. Dit complexe vraagstuk maakt dat mijn collega, Nico Schimmel (wonen) en ik (zorg) besloten hebben samen op te trekken in de zoektocht hoe we slimmer kunnen inzetten op ‘wonen en zorg’.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Wij willen gezamenlijk de urgentie van het vraagstuk onder de aandacht brengen, in de eerste plaats in onze regio Gooi & Vechtstreek, en de noodzaak dit in gezamenlijkheid te benaderen. Daarbij kunnen we binnen de Taskforce leren van elkaars initiatieven en beleid.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In onze gemeente zijn wij in gesprek met allerlei mensen die een combinatie van wonen en zorg willen realiseren, bijvoorbeeld voor een groep jongeren met een verstandelijke beperking, die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, ook als hun ouders niet meer voor hen kunnen zorgen.
Nico Schimmel

Nico Schimmel

Wethouder Gemeente Gooise Meren

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Het belang van een veilige, eigen woningruimte is essentieel voor een leefbaar bestaan. Binnen onze gemeente/regio kan de samenwerking tussen fysiek en sociaal domein om te komen tot duurzame (huisvestelijke) oplossingen beter. Het verbeteren en meer beschikbaar maken van (betaalbare) passende woonruimte is voor mij de reden om me ook in te zetten wonen met zorg.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Als Wethouder volkshuisvesting ben ik dagelijks op zoek naar oplossingen voor de enorme opgave die wij hebben. Binnen de sociale voorraad is het voor een reguliere woningzoekende in onze gemeente/regio al schier onmogelijk om een passende woning te bemachtigen laat staan voor iemand met een zorgvraag. Ik ben als ambassadeur op zoek naar inspiratie en innovatie om te komen tot maatwerk oplossingen voor de situatie in mijn gemeente/regio. Ik wil vanuit de kennis binnen de taskforce richtinggevende oplossingen vertalen naar onze lokale/regionale situatie om zo gezamenlijk met de lokale/regionale partners aan de vraag te gaan voldoen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Wij werken binnen Gooise Meren op dit moment aan een visie op wonen met zorg, ook zijn we in gesprek met initiatiefnemers van diverse (zorg)woonvormen.
Corine Verver-van Geesbergen

Corine Verver-van Geesbergen

Wethouder Gemeente Papendrecht

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Eenzaamheid, verwaarlozing, gebrekkige doorstroming op de woningmarkt enerzijds, onbetaalbaarheid, dure pilots, gebrek aan vooruitgang door niet aansluitende ketens en partijen anderzijds liggen op de loer. Dit onderwerp verdient handelen van bestuurders op dit moment, er is eigenlijk geen tijd te verliezen. Urgentie vanwege o.a. dubbele vergrijzing, afname vrijwilligers en mantelzorgers per zorgvrager is overduidelijk. Mogelijke oplossingen kennen ook beperkende factoren. Financiering, concurrentie op de woningmark, noodzaak tot ontschotten, elke oudere is een individu met eigen behoeften en daarmee oplossing. Er is dus geen eenduidig antwoord. De ouderen en senioren dreigen de dupe te worden. Ik wil me graag inzetten om hier aandacht voor te vragen, de complexiteit ervan af te pellen en concrete stappen vooruit te zetten.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Brede en integrale aandacht voor het thema, in beeld brengen welke diversiteit aan actoren hier een rol in hebben, het belang van de brede samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukken en vooral de urgentie. We hebben nu met elkaar te handelen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Het beleggen van het thema 'thuis in de wijk 'is opgenomen in onze omgevingsvisie. Hiermee verbinden wij wonen en zorg ook met de visie die overstijgend is en kader stellend voor toekomstige omgevingsaanvragen die bij de gemeente binnenkomen. Thuis in de wijk betekent dat in elke wijk een toilet, kopje koffie, arts, apotheek en supermarkt bereikbaar is. Zeker wanneer het kopje koffie in een soort van laagdrempelige inloopvoorziening is ondergebracht, ontstaan er in korte tijd verbinding in vrijwilligers, initiatieven, waardoor levendigheid ontstaat. Dit draagt bijzonder bij aan het welzijn van ouderen en dus hun draagkracht.
Tinka van Rood

Tinka van Rood

Bestuurder Trivire

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De opgave voor het respectvol langer thuis wonen en ouder worden in de wijk is groot en uitdagend. Dat het hoofd kunnen bieden, kunnen we alleen samen met partners zoals gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en corporaties.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Op dit moment is er binnen de regio te weinig aandacht voor de genoemde opgave. Dat in combinatie met het feit dat de “grijze golf” snel en groot op ons afkomt, betekent dat alle partijen zich bewust moeten worden van wat er speelt, wat er moet gebeuren en hoe je dit met elkaar vorm geeft. Hier een bijdrage aan leveren door het onderwerp te agenderen, betrokkenen te inspireren met goede voorbeelden, van elkaar te leren en kennis te delen en het proces aan te jagen zie ik als mijn grootste en belangrijkste taak. Uiteindelijk moeten wij het met elkaar DOEN.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Bij het huisvesten van kwetsbare doelgroepen zijn we al een aantal jaren gezamenlijk aan de slag om de opgave van Thuis in de Wijk met elkaar vorm te geven. Hetgeen we in dit proces geleerd hebben, kan goed van pas komen in het nog te ontwikkelen proces rondom het respectvol langer thuis wonen en ouder worden in de wijk. Daarnaast zijn we al bezig met het inzetten van een doorstroommakelaar, onderzoeken we de mogelijkheden van een Knarrehof en realiseren we met partners plekken van ontmoeting en activiteiten in onze complexen.
Ilse Duursma

Ilse Duursma

Wethouder Gemeente Dinkelland

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Carolien de Wit

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

In Dinkelland zetten we in op positieve gezondheid. Dit gaat om het vermogen van inwoners om met de met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te hebben over zaken die spelen. Dat geldt natuurlijk ook voor Wonen en Zorg: als we willen dat inwoners zo lang mogelijk thuis blijven wonen, moet de zorg die zij nodig hebben ook goed geregeld zijn. Zodat mensen op een goede en gezonde manier mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Wonen en Zorg is onderdeel van mijn portefeuille en van mijn dagelijks werk. Ik zie de uitdagingen op dat gebied en dus ook waar de kansen liggen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil vooral ideeën ophalen en brengen. Gebruik maken van de kennis en kunde die er is en dit met elkaar delen. We weten bijvoorbeeld dat er over een tijd te weinig verzorgenden zijn. Dan is het goed om daar nu alvast over na te denken. Hoe kunnen we beter samenwerken, de omgeving gebruiken en nieuwe technieken inzetten? Er zijn zoveel mooie voorbeelden en goede ideeën, die kunnen we ook in onze eigen omgeving gebruiken.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

We werken als Noordoost Twentse gemeenten (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) samen om de zorg goed en dichtbij de oudere inwoners te realiseren en op één locatie te organiseren. Hiervoor willen we een broedplaats creëren voor slimme ouderenzorg. Doel is dat er gezondheidswinst en een hogere levenskwaliteit wordt gerealiseerd en de zorg en welzijn dichtbij beschikbaar en bereikbaar blijft. We werken hierbij samen met verschillende partijen uit de zorg- en welzijnsketen. Drie concepten worden verder uitgewerkt: Tijdelijk verblijf; Geriatrisch Expertisecentrum en Innovatiegarage.
Frido Kraanen

Frido Kraanen

Raad van Bestuur Omring

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Wonen en zorg bepalen in grote mate kwaliteit van leven, afzonderlijk maar steeds vaker in interactie. De opgave die ons dit decennium te wachten staat, is enorm. Hoe we bijvoorbeeld er in slagen ‘langer thuis te wonen’ heeft veel invloed op welke woningen we nodig hebben. Andersom zijn de woningen een cruciale randvoorwaarden om de zorg op een minder arbeidsintensieve manier te kunnen organiseren. Dat is noodzakelijk. Die onderlinge afhankelijkheid vraagt om verbindingen tussen deze silo’s (en andere!) die traditioneel wat naar binnen gericht zijn. Maatschappelijke meerwaarde zit vooral op die verbindingen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Moed moet! Ons vraagstuk kan niet met louter kletsen en op de vluchtheuvel van je eigen verantwoordelijkheid blijven zitten worden opgelost. Regionaal/lokaal de opgaven scherp krijgen, de consequenties duiden bij niets-doen, een gezamenlijke agenda maken en dan actie! Daartoe is allereerst het bijeenbrengen van de belangrijkste spelers essentieel.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In mijn opinie is de taskforce nu te veel een verzameling van drie soorten spelers (gemeenten, corporaties, zorgaanbieders) die allen een (groot) risico lopen bij het maatschappelijk streven van langer thuis wonen. In ieder geval moet de echt (financieel) profiterende stakeholder aansluiten en dat is het zorgkantoor. De driehoek moet een vierkant worden. We moeten accepteren dat prikkels ons drijven, dus moet je je ook zo organiseren.
Daphne Braal-Verhoog

Daphne Braal-Verhoog

Voorzitter Raad van Bestuur Vidomes

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Sandra Adrianow

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Vidomes is een corporatie die relatief veel senioren huisvest. De impact van de vergrijzingsgolf en de behoefte aan langer zelfstandig thuis wonen worden binnen Vidomes sterk gevoeld. Daarom zet ik mij graag in voor dit thema

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Met mijn inzet als ambassadeur hoop ik gemeenten, zorginstellingen en collega-corporaties te inspireren en te doordringen van de noodzaak om ons samen sterk te maken voor deze opgave.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Vidomes heeft al enige jaren seniorenmakelaars, flatcoaches (gespecialiseerde complexbeheerders voor senioren) en seniorencomplexen met wijkrestaurants. Kortgeleden hebben we in Delft een nieuwbouwcomplex opgeleverd waarin we een woongemeenschap realiseren met een mix van reguliere bewoners en bewoners met een lichte zorgvraag. Een samenwerking tussen Vidomes, de gemeente Delft en ouderenzorgpartij Pieter van Foreest. Een mix van jong en oud, levendig en kwetsbaar, waarbij bewoners naar elkaar omkijken. Van dat soort initiatieven worden we allemaal blij!
Nathan Stukker

Nathan Stukker

Wethouder bij Gemeente Apeldoorn

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Carolien de Wit

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Inwoners hebben een plek nodig om hun leven vorm te geven, een solide basis van waaruit ze hun leven vorm geven. Een thuis. Als wethouder WMO en wonen zie ik het belang hiervan bijna dagelijks terug. Mijn drijfveer is om als wethouder en ambassadeur er aan bij te dragen dat inwoners een passende woonomgeving vinden. Voor jong en oud, passend bij de levensfase en specifieke behoeftes.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De werelden van WMO en wonen spreken niet per definitie elkaars taal. Ik wil mijn ambassadeurschap inzetten om deze twee werelden bij elkaar te brengen. Dat we meer vanuit een gezamenlijk doel beleid ontwikkelen en uitvoeren.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Apeldoorn werken woningcorporaties, zorgorganisaties en de gemeente nauw samen om cliënten die intramuraal wonen te ondersteunen bij hun terugkeer naar zelfstandig wonen in de maatschappij. Zodat ze weer meedoen en de regie op hun eigen leven kunnen nemen. Deze regeling wordt de Opstapregeling genoemd. Op deze samenwerking ben ik erg trots!
Paul van Gennip

Paul van Gennip

Bestuurder zorgorganisatie het Parkhuis

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De demografische gegevens laten zien dat we een enorme opgave hebben om ouderen te voorzien van goede huisvesting en waar nodig zorg. We zijn het aan de generaties die ons voorgingen verplicht om een goede infrastructuur voor wonen en zorg te realiseren.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Het bewustzijn bij de stakeholders vergroten over de enorme opgave, maar ook het enthousiasme overbrengen over de kansen die er liggen. Tegelijkertijd wil ik me ervoor inzetten dat de maatschappelijke dialoog op gang komt over dit onderwerp. Er wordt nog weinig gesproken over de gevolgen van de vergrijzing in relatie tot wonen en zorg. Inwoners in de regio Drechtsteden (de regio waar onze organisatie werkzaam is) gun ik dat ze zich - meer dan nu het geval is - bezig gaan houden met de vraag hoe zij straks willen wonen. Maar ook op welke wijze zij hun ondersteuning het liefst vorm willen geven.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Dan denk ik aan twee ontwikkelingen. De eerste is, de stap die we als ouderenzorgorganisaties vorig jaar hebben gezet in de regio door vast te stellen dat het anders moet, dat het samen moet! Dat leidde tot de vaststelling van een regiovisie waarin de contouren zijn geschetst voor de opgave die alleen kan slagen als we er samen de schouders onder zetten. Niet meer denken in concurrentie, maar denken en werken vanuit de kracht van samenwerking. De regio moet aantrekkelijk zijn en blijven om te wonen, ook voor ouderen. Dat betekent ook zoeken naar nieuwe oplossingen die liggen tussen thuis en het verpleeghuis. De tweede ontwikkeling is het plan van het Parkhuis om samen met de woningbouwcorporatie Trivire een nieuw concept te ontwikkelen voor verpleeghuiszorg in de vorm van scheiden van wonen/zorg met daarom heen een community, bestaande uit bewoners van aanpalende wooneenheden eveneens van de corporatie, die van betekenis kunnen zijn voor de bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben. Of andersom, bewoners van aanpalende wooneenheden die kunnen terug kunnen vallen op (deel)zorg vanuit de verpleeghuiszorg. Het concept moet nog nader worden ingevuld, maar alleen al het avontuur om dit concept inhoud te geven vanuit de beide invalshoeken van de twee organisaties, woningbouwcorporatie en zorginstelling, is een uitdaging én een stap in de samenwerkingsrichting waar de toekomstige opgave om vraagt.
Ronald Leushuis

Ronald Leushuis

Bestuurder woningcorporatie Talis

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Bijna mijn hele werkzame leven heb ik mij bezig gehouden met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Mijn persoonlijke drive is dat ik echt iets wil bijdragen aan oplossingen voor kwetsbare doelgroepen. Vooral voor die vraagstukken waar niet gelijk vanuit één afzonderlijke organisatie een oplossing voor is, moeten we samenwerken en over onze eigen grenzen tot nieuw oplossingen komen. Ik voel een sterke persoonlijke ‘drive’ om daar aan te willen bijdragen

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Dat we als gezamenlijke partijen niet meer naar het vraagstuk van wonen en zorg kijken vanuit onze eigen kerntaak als corporatie, gemeente, welzijns- of zorgorganisatie, maar dat we uitgaan van de behoeften van kwetsbare mensen én van de kracht van mensen in de wijk. Wat kunnen ze zelf en wie of wat kan hen helpen? Dan helpt het in de eerst plaats dat je elkaar kent als partijen in de stad of het dorp, dat je hetzelfde beeld hebt van de opgaven waar we gezamenlijk voor staan en dat je van elkaar leert. We moeten denken en doen combineren; er met elkaar over praten, maar tegelijkertijd in de praktijk eraan werken; op kleine schaal initiatieven ontwikkelen, leren uit de praktijk en daarop reflecteren. Vervolgens de ervaringen delen en kijken waar en hoe ze ook op andere plekken kunnen worden toegepast. Het allerbelangrijkste om daarin mee te nemen zijn de kennis en ervaring van de bewoners uit de wijken en van onze eigen professionals.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met ZZG zorggroep hebben we het Vitaal Wonen-concept ontwikkeld. In een heel nieuw woongebouw in Nijmegen-Noord komen in totaal 91 appartementen voor vitale ouderen, ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag én jongvolwassenen met een beperking. Het idee is dat de bewoners, of ze nu meer of minder behoefte hebben aan zorg, onderdeel zijn van de nieuwe buurt en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Er komt een gezamenlijke huiskamer, grote tuin en gemeenschappelijke logeerkamer. Het gebouw ligt naast het toekomstige winkelcentrum, vlakbij station Lent en op een steenworp afstand van het gezondheidsplein. Wat dit gebouw bijzonder maakt, is dat we stimuleren en faciliteren dat de bewoners een soort community gaan vormen, een plek waar het gewoon is dat buren naar elkaar omkijken. Hoe dat gebeurt, dat bepalen de bewoners zelf. Ze denken ook vooraf mee over hun nieuwe woningomgeving. Veel ouderen hebben de behoefte om samen leuke dingen te doen of activiteiten te organiseren. Een gezamenlijke huiskamer nodigt uit om dit te doen. In een community draag je bij, je helpt en anderen zijn er ook voor jou. Als je zo met anderen leeft, kan dat bijdragen aan de kwaliteit van jouw leven. Door samen te leven, red je je langer in je eigen huis. Geclusterde verhuur is een ander voorbeeld. We wijzen 6 tot 8 woningen, bij elkaar in de buurt, gericht toe aan cliënten van een zorgorganisatie. We hebben ervaren dat bewoners dit prettig vinden en dat het de zorgverleners helpt bij het efficiënter bieden van zorg. Dat is de mooie bijvangst van het intensieve contact dat we als bestuurders met elkaar hebben.
Emile Klep

Emile Klep

Directeur-bestuurder Woonplus Schiedam

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Sandra Adrianow

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Dit is een van dé onderwerpen van deze tijd. We worden steeds ouder en de samenleving wordt steeds complexer. Mensen die langer of eerder thuis wonen, dienen dat zo fijn als mogelijk te kunnen doen. In een goede buurt met voorzieningen en sociale contacten. En in een woning die hen past. Dat is nog niet in alle gevallen een vanzelfsprekendheid en daar zet ik me graag voor in.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Dat de partijen die moeten samenwerken om die leefbare omgeving voor senioren (en trouwens ook voor anderen die zorg nodig hebben) voor elkaar te krijgen samen de schouders eronder zetten en tot resultaten komen. Ik ken niemand die de noodzaak ter discussie stelt, maar we weten allemaal hoe gemeente, zorg, corporatie, ontwikkelaar etc. een andere taal spreken en andere modellen hanteren. Ik draag graag bij aan het overbruggen van die verschillen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Schiedam hebben we medio 2019 als partijen een Pact Wonen en Zorg ondertekend gericht op het uitbreiding van geclusterd wonen in de stad met daarbij heel veel aandacht voor betaalbaarheid. Dit wordt nu uitgewerkt naar concrete locaties, initiatieven en arrangementen. De dingen duren altijd even maar we bewegen de goede kant op.
Harmke Vlieg - Kempe

Harmke Vlieg - Kempe

Wethouder Gemeente Assen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Carolien de Wit

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Door de ervaringen die ik de afgelopen jaren als wethouder van het sociaal domein heb opgedaan ben ik steeds meer tot het inzicht gekomen dat wonen de basis is. Als mensen een prettige en passende woning hebben in een omgeving met goede voorzieningen dan kan dat veel zorgvragen voorkomen. En belangrijker: mensen zijn dan ook gewoon gelukkiger!

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Graag deel ik onze eigen ervaringen met anderen en maak ik ze enthousiast voor de uitdaging die voor ons ligt. Door fysiek en sociaal goed met elkaar te verbinden kunnen we een antwoord geven op de toenemende grote vraag naar passende woningen voor ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Assen hebben we een Beleefhuis waar mensen kunnen ervaren hoe het is om ouder te worden en wat ze zelf kunnen doen om veilig en comfortabel te blijven wonen in hun eigen vertrouwde woning. Zo ontdekken ze zelf welke hulpmiddelen er zijn om het wonen veiliger maar vooral ook makkelijker te maken.
Wiepke van Erp Taalman Kip

Wiepke van Erp Taalman Kip

Directeur-bestuurder Woningstichting SWZ

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Karin Reilingh

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Dat de vergrijzing groot is en dat mensen steeds ouder worden, weten we. Dat de zorgvraag de komende decennia dus fors toeneemt, ook. In elke woonzorgvisie staat wat we daarmee moeten doen: “Ouderen faciliteren om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen met een integraal aanbod van zorg en welzijn op maat.” Prachtig, maar hóe realiseren we dat? Want tussen dit mooie perspectief en realisatie daarvan in de praktijk, staan weerbarstige regelgeving en dito geldstromen. Veel fraaie visies en goede bedoelingen, sneuvelen dan ook in de uitvoering. Dáár zit wat mij betreft de opgave.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Concreet wil ik versneld veel woningen helpen realiseren die geschikt zijn voor diverse doelgroepen van senioren, door: 1)budgetten vanuit zorg en wonen (en liefst ook welzijn) waar mogelijk samen in te zetten; 2) aandacht blijven vragen voor facilitering vanuit de gemeente in ook -juist!- grondzaken en handhaving; 3) bijdragen aan onderlinge afstemming tussen alle betrokken partijen, onder meer inzake gegevensdeling (AVG legt veel lam).

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Zeewolde hebben woningcorporatie Woonpalet en zorgverlener Coloriet samen drie 55+-wooncomplexen gerealiseerd met in totaal 140 woningen. Hiervan is één derde in gebruik als beschermd wonen voor dementerenden (feitelijk intramurale verpleeghuiszorg/WLZ) door (gesloten) woongroepen in het gebouw. Het mooie is dat desondanks ook de zelfstandige woningen zeer populair zijn onder alle doelgroepen (ook kopers die hun huis hebben verkocht huren er graag) omdat het geen ‘instituut-imago’ heeft, maar een ‘fijn wonen-imago’. Door het grote zorgdraagvlak dat ontstaat door de WLZ-bewoners, kan Coloriet vanuit deze complexen aan de zelfstandige bewoners thuiszorg aanbieden met óók zeer snel beschikbare ongeplande 24-uurszorg tot een hoog niveau. Die verzekering geeft de ouder wordende zelfstandige bewoners veel rust. Omgekeerd ervaren de bewoners van de beschermde woongroepen gezelligheid en röring vanuit de contacten met de zelfstandige bewoners. Om dit alles te realiseren, zijn budgetten van Woonpalet en Cororiet op diverse manieren in onderlinge samenhang ingezet. Win-win.
Paul Verbruggen

Paul Verbruggen

Wethouder (wonen, regionale samenwerking, participatie, armoede, diversiteit, welzijn en grondzaken) Gemeente Alkmaar

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder wonen in mijn gemeente, maar ook als één van de twee wethouders in de regio Alkmaar op het focuspunt wonen en intensief samenwerkend met mijn collega wethouders in het sociaal domein, zie ik de grote opgave waar we voor staan. Het is van belang dat de mensen die aanspraak moeten maken op een woon-zorgvoorziening, niet tussen de wal en het schip vallen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Door voortdurend aandacht te vragen voor deze doelgroepen wil ik ervoor zorgen dat ook bij de ontwikkelaars van woningbouwprogramma’s deze mensen op het netvlies staan.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Op het moment dat ik net wethouder was geworden, kwam de corporatie Woonwaard in Alkmaar bij mij langs om op een locatie die zij in bezit hebben, een programma neer te zetten dat binnen een jaar gerealiseerd kon worden. Naast een bestaande studentencampus zijn 38 woonstudio’s voor jongeren van 17 tot en met 28 jaar gerealiseerd. De helft van de woningen is voor jonge starters die zelfstandig wonen en de andere helft is voor jongeren die daarbij begeleid worden. Door het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar is het gelukt dit binnen ongeveer een jaar te realiseren onder de naam Start Me Up. Het is een initiatief van Woonwaard en zorgpartijen; Triversum GGZ NHN, DnoDoen, Parlan en Esdege Reigersdaal. Een samenwerking tussen wonen en zorg die van een huis met zorg samen een thuis maken. Dit zijn plannen die mij blij maken. Denken in mogelijkheden en intensief in zo’n proces samenwerken maken ideeën sneller mogelijk. Een mooi resultaat en dat smaakt naar meer.
Melanie Maatman

Melanie Maatman

Directeur-bestuurder Mijande Wonen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Carolien de Wit

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Jaren geleden sprak ik eens wat bezoekers van een buurthuis voor ouderen in de Amsterdamse Dapperbuurt. Ze kookten en biljarten samen, dronken samen een jonge borrel en gingen vervolgens weer naar hun eigen huis. Voor mij was dat een prachtig voorbeeld van hoe mensen samen, en toch alleen, oud kunnen worden. Zo bleven zij zich thuis voelen in hun huis, en ook in hun buurt. Voor Mijande Wonen (corporatie in Twente) is dat een belangrijk doel: zorgen dat mensen zich thuis blijven voelen en dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ons Ondernemingsplan heet niet voor niets ‘Samen maken wij het verschil’: dat geldt zeker ook voor de Taskforce. Krachten bundelen, inspireren, verleiden, uitproberen, lessen leren, dat is wat ik kom doen bij de Taskforce en wat ik vervolgens kan inzetten in de regio waar ik werk. Er is nog zoveel winst te behalen door samen op te trekken.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met wat bestuurders uit de zorg organiseer ik een inspiratiesessie om te verkennen hoe de ideale wijk er in de toekomst uitziet. Door nu eens te redeneren vanuit een ‘burning desire’ in plaats van vanuit een ‘burning platform’, hopen we een andere energie los te maken om tot oplossingen te komen voor de vraag naar wonen en zorg. Daarnaast ga ik aan de slag met het formuleren van een standaard set prestatieafspraken voor het sociaal domein, waar de 15 corporaties die het samenwerkingsverband WoON Twente vormen, gebruik van gaan maken.
Noek Pouw

Noek Pouw

Directeur bestuurder bij Oost Flevoland Woondiensten

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Carolien de Wit

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

OFW is de woningcorporatie van Oost Flevoland. Woningcorporaties zijn ontstaan vanuit wens en noodzaak om te zorgen voor betere woon- en leefomstandigheden voor mensen. Dit ging en gaat vooral over het wegwerken van achterstanden: te weinig woningen, van onvoldoende kwaliteit en niet in aansluiting op de vraag. Flevoland heeft in die traditie een afwijkende en unieke geschiedenis. In de polder werden geen achterstanden aangepakt, maar toekomst gemaakt. In die Flevolandse traditie wil ik ook de woonzorgopgave (kunnen) benaderen. Als we nú met alle partijen gezamenlijk de woonzorgopgave serieus nemen én oppakken dan zijn we er op tijd bij en kunnen onze inwoners met een gerust hart hun oude dag tegemoet. Geen tijd te verliezen dus!

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil bijdragen aan het tot stand brengen van een gezamenlijk beeld en doel op het gebied van wonen en zorg in Flevoland, dat individuele belangen en beperkingen overstijgt. Het moet gaan om een realistisch beeld van de (toekomstige) woonzorgbehoefte van ouderen in Flevoland, vertaald naar een praktische werkagenda voor alle betrokken partijen. Hoe eerder we het met elkaar eens zijn over wat nodig is, hoe groter de kans dat we dit -met hetzelfde doel voor ogen- op tijd voor elkaar krijgen, dat we verschillen overbruggen en krachten bundelen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Het belangrijk vinden, betekent de tijd ervoor nemen! In Dronten volgen we het stappenplan van de Taskforce. We zijn begonnen met gezamenlijk onderzoek naar de opgave. Die vertalen we op dit moment naar een gezamenlijke visie. In dit traject merk je dat er bij betrokkenen allerlei beelden bestaan over wat er nodig is en wel/niet zou moeten kunnen. Dat komt nu eindelijk op een goede manier bij elkaar inclusief de stem van onze Dronter ouderen zelf. Dat we deze stappen samen zorgvuldig zetten, met ondersteuning en inspiratie vanuit de Taskforce, geeft me vertrouwen in een goede afloop.
Monique Boeijen

Monique Boeijen

Directeur-bestuurder bij Woningcorporatie Actium

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Carolien de Wit

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Door de toenemende vergrijzing verandert de woningbehoefte. Ik zie dat wij vanuit het wonen een belangrijke rol kunnen spelen in het prettig ouder worden. Daarbij is een fijn huis in een prettige omgeving, waar je ook kunt ontmoeten, ongelofelijk belangrijk. Als we dit goed organiseren, denk ik dat dat op veel andere (maatschappelijke) terreinen veel inzet en daarmee kosten scheelt.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil graag vertellen over de wijze waarop wij in Drenthe bezig zijn met dit onderwerp, zodat anderen hierdoor misschien op ideeën komen. Daarnaast wil ik ook graag van anderen leren.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

We zijn trots op de samenwerking in ons werkgebied rond de huisvesting van ouderen. Zo hebben we in Assen een ‘Beleefhuis’ ingericht waar ouderen kennis kunnen maken met diverse aanpassingen en producten waardoor ze langer zelfstandig kunnen worden. Ook hebben we een goede samenwerking met diverse zorgorganisaties bij het toekomstbestendig maken van de zorg in diverse dorpen in ons werkgebied. Tenslotte wil ik graag onze ervaringen delen rond het Innovatieprogramma Langer Thuis van Platform31. We hebben binnen dit programma een van onze wijken in Assen langs de meetlat van Companen gelegd, om te onderzoeken hoe toekomstbestendig deze wijk is voor de behoeften van ouderen. Daarnaast werken we binnen dit programma toe naar de aanstelling van een Seniorenmakelaar, om de doorstroming van ouderen naar beter passende woningen te bevorderen.
Wiro Gruisen

Wiro Gruisen

Manager regioregie bij CZ

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De drive is de grote vraag van huurders, patiënten en burgers naar geschikte woningen en ondersteuning bij zelfstandig thuis wonen. Er is sprake van dubbele vergrijzing in onze regio die alleen samen gefaciliteerd kan worden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Mede met behulp van de Taskforce zal ik bruggen bouwen tussen wonen, zorg/welzijn en veiligheid voor onze ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met Esther van Engelshoven (Voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg), Gert Weenink (Directeur-bestuurder en directeur Wonen Servatius) en Leon Geilen (Wethouder Sittard-Geleen) vormen we een team dat de drie sub-regio’s (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) en ‘sectoren’ (corporaties, zorg en gemeente) verbindt. In het Gezondheidsakkoord werken we samen aan het terugdringen van de achterstanden in Zuid-Limburg (erkenning NOVI-gebied) door o.a. de Gezonde Basisschool, Trendbreuk Zuid-Limburg, De Wijk van morgen en de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de Provincie Limburg te ondersteunen met het leggen van verbindingen. Dit gaan wij met behulp van deze taskforce intensiveren met specifieke aandacht voor ouderen (75+).
Leon Geilen

Leon Geilen

Wethouder Sittard-Geleen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De drive is de grote vraag van huurders, patiënten en burgers naar geschikte woningen en ondersteuning bij zelfstandig thuis wonen. Er is sprake van dubbele vergrijzing in onze regio die alleen samen gefaciliteerd kan worden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Mede met behulp van de Taskforce zal ik bruggen bouwen tussen wonen, zorg/welzijn en veiligheid voor onze ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met Esther van Engelshoven (Voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg), Gert Weenink (Directeur-bestuurder en directeur Wonen Servatius) en Wiro Gruisen (Manager regioregie bij CZ) vormen we een team dat de drie sub-regio’s (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) en ‘sectoren’ (corporaties, zorg en gemeente) verbindt. In het Gezondheidsakkoord werken we samen aan het terugdringen van de achterstanden in Zuid-Limburg (erkenning NOVI-gebied) door o.a. de Gezonde Basisschool, Trendbreuk Zuid-Limburg, De Wijk van morgen en de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de Provincie Limburg te ondersteunen met het leggen van verbindingen. Dit gaan wij met behulp van deze taskforce intensiveren met specifieke aandacht voor ouderen (75+).
Esther van Engelshoven

Esther van Engelshoven

Voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De drive is de grote vraag van huurders, patiënten en burgers naar geschikte woningen en ondersteuning bij zelfstandig thuis wonen. Er is sprake van dubbele vergrijzing in onze regio die alleen samen gefaciliteerd kan worden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Mede met behulp van de Taskforce zal ik bruggen bouwen tussen wonen, zorg/welzijn en veiligheid voor onze ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met Leon Geilen (Wethouder Sittard-Geleen), Gert Weenink (Directeur-bestuurder en directeur Wonen Servatius) en en Wiro Gruisen (Manager regioregie bij CZ) vormen we een team dat de drie sub-regio’s (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) en ‘sectoren’ (corporaties, zorg en gemeente) verbindt. In het Gezondheidsakkoord werken we samen aan het terugdringen van de achterstanden in Zuid-Limburg (erkenning NOVI-gebied) door o.a. de Gezonde Basisschool, Trendbreuk Zuid-Limburg, De Wijk van morgen en de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de Provincie Limburg te ondersteunen met het leggen van verbindingen. Dit gaan wij met behulp van deze taskforce intensiveren met specifieke aandacht voor ouderen (75+).
Gert Weenink

Gert Weenink

Directeur-bestuurder en directeur Wonen Servatius

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Arjan van den Oever

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De drive is de grote vraag van huurders, patiënten en burgers naar geschikte woningen en ondersteuning bij zelfstandig thuis wonen. Er is sprake van dubbele vergrijzing in onze regio die alleen samen gefaciliteerd kan worden.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Mede met behulp van de Taskforce zal ik bruggen bouwen tussen wonen, zorg/welzijn en veiligheid voor onze ouderen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Samen met Wiro Gruisen (Manager regioregie bij CZ), Esther van Engelshoven (Voorzitter raad van bestuur Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg) en Leon Geilen (Wethouder Sittard-Geleen) vormen we een team dat de drie sub-regio’s (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek) en ‘sectoren’ (corporaties, zorg en gemeente) verbindt. In het Gezondheidsakkoord werken we samen aan het terugdringen van de achterstanden in Zuid-Limburg (erkenning NOVI-gebied) door o.a. de Gezonde Basisschool, Trendbreuk Zuid-Limburg, De Wijk van morgen en de Brede Economisch Sociale Taskforce (BEST) van de Provincie Limburg te ondersteunen met het leggen van verbindingen. Dit gaan wij met behulp van deze taskforce intensiveren met specifieke aandacht voor ouderen (75+).
Miriam Haagh

Miriam Haagh

Wethouder gemeente Breda

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

We willen graag dat iedereen fijn kan leven en wonen in Breda, nu en in de toekomst. Veel mensen lukt dat zelf, maar een aantal inwoners heeft daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld omdat de woning aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Geschikt wonen voor iedereen mogelijk maken lukt alleen als we dat samen doen. Als zorgaanbieders, corporaties, projectontwikkelaars en gemeente de handen ineen slaan gaan we dit voor elkaar te krijgen. Daar maak ik me hard voor in Breda.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil niet alleen aan andere gemeenten laten zien dat het mogelijk is om een goed programma op te zetten als het gaat om wonen en zorg, maar ook organisaties in Breda en de regio stimuleren om mee te doen. Om prettig wonen voor iedereen mogelijk te maken is een unieke samenwerking nodig. Een samenwerking van woningcorporaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor, zorgverzekeraars en de gemeente. We moeten samen nadenken over vraagstukken en oplossingen ten behoeve van kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld senioren met een zorg en ondersteuningsvraag, mensen die het door begeleiding lukt met hun beperkingen en uitdagingen zelfstandig in de wijk te wonen, daklozen, mensen die met anderen beschermd wonen, mensen op weg naar meer zelfstandigheid of zij die juist net wat meer hulp nodig hebben. Alle partners moeten er overtuigd van zijn dat alleen een gezamenlijke aanpak kan leiden tot een vitale stad nu en in de toekomst.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Het vaststellen van plannen is één, maar het realiseren ervan is vaak een stuk lastiger. In Breda laten we zien dat ook dat lukt. Een mooi voorbeeld van een samenwerking op het gebied van wonen en zorg is de bouw van nieuwe appartementen in de wijk Heuvel door woningcorporatie Wonen Breburg. Zij gaan een complex bouwen met 53 woningen waarvan 20 appartementen worden gereserveerd voor mensen die begeleid worden, met 24 uurs zorg, door een van de 4 verbonden zorgpartners SMO Breda, Sovak, Zintri of Prisma. Een woonconcept waar huurders met en zonder ondersteuningsbehoefte samen wonen en waar iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de woongemeenschap. Door ontmoetingsmogelijkheden in het gebouw te faciliteren en ontmoeting te stimuleren ontstaat meer begrip voor elkaar en worden kansen geboden voor gezamenlijke activiteiten. Daardoor ontstaat er een plek waar het prettig wonen is én waar men oog heeft voor elkaar. Mooi aan dit initiatief is ook dat de zorgpartners bij het ontwerp mee hebben kunnen denken over de vormgeving en de inrichting van het nieuwe complex.
Peter Bevers

Peter Bevers

Bestuurder van Beveland Wonen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De komende jaren zal het aantal senioren ook in onze regio toenemen en omdat zij zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, zal ook de zorgvraag evenredig toenemen. Om ervoor te zorgen dat deze zorg, de noodzakelijke aanpassingen aan de woningen en de leefbaarheid in onze buurten en wijken betaalbaar blijven, zullen we moeten samenwerken. Niet alleen met zorg partijen, maar ook met gemeenten en welzijnsinstellingen. Ik zie de taskforce als een goede manier om van elkaar te leren en de urgentie hier van te onderstrepen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Als bestuurder van een woningcorporatie in Zeeland en toezichthouder bij een grote zorginstelling in Noord Brabant kan ik van dichtbij constateren dat de doelstellingen op het gebied van Wonen en Zorg vaak hetzelfde zijn, maar wel met andere verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zie ik dat wet- en regelgeving niet altijd helpen om samen op te trekken, terwijl de behoefte daaraan wel bestaat. Ik hoop met mijn inzet te bereiken dat het gemakkelijker wordt om samen te werken. Los daarvan hoop ik dat we kunnen laten zien dat er in Zeeland al heel veel is gebeurd op het gebied van samenwerking tussen corporaties en zorginstellingen. Dat blijft tot nu toe wel wat onderbelicht.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Beveland Wonen werkt met heel veel partijen samen om gezamenlijke doelen te bereiken. Met zorggroep SvrZ zijn projecten opgezet gericht op het realiseren van woonvoorzieningen in kleine kernen, terwijl we met zorggroep Terweel samen optrekken bij projecten in Goes en op de Bevelanden. Zo hebben we recent een mooi project opgeleverd in Krabbendijke waarbij onze nieuwbouwappartementen de komende jaren worden verhuurd aan cliënten van Terweel, maar op langere termijn vrijkomen voor onze reguliere huurders die dan ook weer gebruik kunnen maken van de zorgarrangementen en voorzieningen van Terweel. Met zorggroep de Zeeuwse gronden hebben wij kleinere woonvormen gerealiseerd voor mensen met een chronische psychiatrische aandoening, zodat ook zij kunnen wonen in de omgeving van hun vrienden en familie. Dit past helemaal bij datgene waar Beveland Wonen voor staat.
Froukje de Jonge

Froukje de Jonge

Wethouder gemeente Almere

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Carolien de Wit

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Het gaat om een buitengewoon urgent maatschappelijk probleem. En ik ben het erg met rijksbouwmeester Floris Alkemade eens die stelt dat op het niveau van gemeenten plannen hun abstractie verliezen en concreet worden. Op papier is het logisch wat wij willen bereiken maar in de praktijk is de uitvoering ingewikkelder. Zeker in het gewenste tempo. Daarom ben ik ook blij met de landelijke taskforce die ons gemeenten bijstaat met kennisuitwisseling en ons mede in staat stelt om zo slagvaardig mogelijk te handelen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Dat wij in het oog blijven houden om wie het gaat. Wij willen mensen om goede redenen zoveel mogelijk normaal laten meeleven en meedoen. Het is goed voor mensen om uit beschermd wonen, de vrouwenopvang, de jeugdopvang, nieuwkomers, ouderen of uit de maatschappelijke opvang te huisvesten in de samenleving. Daarbij hoort dat dit op zo’n manier gaat dat zij zelf tot bloei komen, zeker niet vereenzamen, en dat dit voor de buurtgenoten waar zij onderdeel van uit gaan maken ook goed te dragen is. Het is belangrijk om dit scherp te houden terwijl wij als gemeente, woningcorporaties en zorgpartners de samenwerking vinden waarbij wij afwijkende belangen, die niet altijd gelijk matchen, weten te overbruggen voor het algemene belang van de inwoners. Zowel voor die met zorg als voor de mensen in hun nabijheid.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De test Thuis in de Wijk in Almere. Het vraagt een verantwoorde manier om mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven in de wijk. Zowel van professionals, de omgeving als de mensen zelf. Om hier beter in de worden zijn we in Almere gestart met een test Thuis in de wijk. Daarin werken de gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders samen aan de hand van 10 werkafspraken. Het doel is om de bewoner zo zelfstandig en duurzaam mogelijk te kunnen laten wonen. De testperiode duurt 3 maanden. En de opgedane ervaring wordt natuurlijk meegenomen in de bestaande projecten of de test wordt uitgebreid. Een goed begin is het halve werk!
Coby Traas

Coby Traas

Bestuurder Zorggroep Ter Weel

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Ik ben als bestuurder van Zorggroep Ter Weel al ruim 10 jaar bezig met nieuwbouw en verbouw van diverse woon-zorgcentra, een aantal ook in nauwe samenwerking met de woningcorporatie. We proberen hier nieuwe vormen voor te ontwikkelen waarbij mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en indien nodig zorg af kunnen nemen. Met name het toevoegen van extra ruimtes waarin ontmoeting en de sociale cohesie ook een plaats hebben vergt veel creativiteit.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De ontwikkeltijd van nieuwe projecten is erg lang en kijkend naar de problemen die er demografisch qua vergrijzing en toenemende zorgvraag op ons afkomen, is die tijd er niet. Ik zou graag met deelname aan de Taskforce mijn steentje bijdragen om partijen en mogelijkheden bij elkaar te brengen en om processen te versnellen in de bouw van nieuwe woon-zorgvormen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Krabbendijke hebben wij in 2020 een oud verzorgingshuis gesloopt en daarvoor in de plaats zijn 34 huurappartementen teruggebouwd waar bewoners die hier wonen ook zorg kunnen krijgen. Zij kunnen ook gebruik maken van alle faciliteiten van het zorgcentrum waar deze appartementen tegenaan zijn gebouwd. Als plus op deze voorziening hebben we (Ter Weel en de woningcorporatie) door fondsenwerving en gezamenlijke investeringen een mooie theaterzaal midden in het complex gebouwd, waar de wijk- en ontmoetingsfunctie een plek kan krijgen. Mensen uit het dorp kunnen hier activiteiten bezoeken, een verjaardag vieren, maaltijd gebruiken etc. Er is ook een bibliotheek, een winkeltje en kapsalon in gevestigd, waardoor dit een nieuwe vorm van wonen met zorg is geworden. Zo'n nieuw woon-zorg project is er ook in Rilland gerealiseerd en gaan we nu ook in Goes een combinatie bouwen van zorg-huur- en koopappartementen, waarbij het uitgangspunt is dat als je daar op oudere leeftijd komt wonen, je daar zo lang als dat mogelijk is zelfstandig kunt blijven wonen en je de zorg op maat geleverd krijgt als je dat nodig hebt. Met dit laatste project zijn we nu ruim 4 jaar bezig om dit van de grond te krijgen.
Jouke Douwe de Vries

Jouke Douwe de Vries

Wethouder Sociaal Domein en Onderwijs Gemeente Noardeast-Fryslân

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Karin Reilingh

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder in het Sociaal Domein zie ik graag dat onze inwoners zo veel en lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Maar ik weet ook dat niet iedereen dat lukt zonder een vorm van hulp of begeleiding. Hoe we die hulp en begeleiding, op een betaalbare wijze, ook naar de toekomst toe, kunnen blijven bieden, is een vraagstuk waar we ons o.a. samen met de woningcorporaties in onze gemeente over buigen. Wij leren daarbij graag van ervaringen van anderen en zijn uiteraard ook graag bereid de onze te delen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil graag bereiken dat we tot begeleidingsvormen komen die onze inwoners ook naar de toekomst toe in staat stellen om zo veel en lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Meer nog dan nu al het geval is. En dat ook nog op een wijze die naar de toekomst toe haalbaar en betaalbaar is, want ook wij kampen, net als zoveel gemeenten in Nederland, met tekorten in het Sociaal Domein.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Als gemeente werken wij al nauw samen met de woningcorporaties en bewonersraad in onze regio en hebben we uitgebreide (prestatie)afspraken gemaakt op het gebied van wonen en zorg. In 2020 hebben we een pilot gedaan met de VoorzieningenWijzer, zodat mensen met een laag inkomen zo kostenefficiënt mogelijk in hun woon- en zorgbehoeften kunnen voorzien. Deze pilot krijgt een vervolg in 2021. Vanaf 2021 gaan we daarbij ook werken met ervaringsdeskundigen, in de vorm van coaches minima, die op het snijvlak gaan werken van vroegsignalering van betalingsachterstanden, budgetbeheer en een nauwe relatie met het gebiedsteam zullen onderhouden.
Corine Dijkstra

Corine Dijkstra

Wethouder gemeente Gouda

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Sandra Adrianow

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder Wmo, welzijn en vernieuwing sociaal domein maak ik mij sterk voor thuiswonende ouderen. Alleen het bieden van geschikte woningen om het langer thuis wonen mogelijk maken, is niet voldoende om de steeds groter wordende uitdagingen het hoofd te bieden. Er vallen groepen tussen wal en schip nu de verzorgingshuizen er niet meer zijn. Het onderwerp moet hoger op de agenda komen te staan en daar maak ik mij sterk voor. Samenwerking tussen partijen werkzaam op het gebied van wonen, zorg en welzijn vind ik daarbij essentieel.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil graag dat wij in Gouda en in onze regio een gezamenlijk beeld hebben van de benodigde koers om te voorzien in de door de demografische veranderende samenstelling van de bevolking veranderende vraag naar wonen en zorg combinaties en dit vastleggen in ons beleid. Ik werk hierin uiteraard samen met mijn collega wethouder Wonen. Ik wil dat het urgentiebesef toeneemt en optrekken met regiogemeenten waar mogelijk.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De laatste jaren is in onze regio de samenwerking op het gebied van wonen en zorg voor kwetsbare doelgroepen al behoorlijk verstevigd, bijvoorbeeld bij “Gewoon Thuis” en in de vorm van regionale afspraken over het beschikbaar stellen van woningen voor mensen die uitstromen vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook voor de doelgroep ouderen streef ik naar een verdergaande samenwerking dan nu het geval is. In Gouda is onlangs de bouw van een Knarrenhof gestart; een mooie nieuwe woonvorm die ervoor zorgt dat mensen op oudere leeftijd en ook als zij te maken krijgen met beperkingen, toch goed kunnen blijven wonen.
Monique Cremers

Monique Cremers

Lid Raad van Bestuur de Zorgcirkel

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De schrikaanjagende cijfers tuimelen over elkaar heen. De hoogste gaan over ouderen die mogelijke zorgvragen krijgen, de laagste over jongeren die werken in de zorg. Ik denk dat het geen schrikbeeld hoeft te zijn wanneer we andere perspectieven dan de tot nu toe gebruikelijke in gaan nemen. Onze behoeften en onze mogelijkheden zij zo sterk veranderd en nog aan het veranderen dat daar nieuwe oplossingen ontstaan. Op het gebied van samenwonen, anders wonen, zorgen voor elkaar, meedoen aan de maatschappij ook in de derde levensfase, maar ook in de wijze van organiseren en financieren. Met mijn ervaring en bovenal mijn enthousiasme heb ik invloed op het creëren van context en mogelijkheden en het daarin samenwerken met andere maatschappelijke partijen brengt energie en betekenis te weeg.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik hoop dat ik/wij kunnen bijdragen aan het vergroten van de ruimte om te experimenteren, belemmeringen te beslechten en om in plaats van te problematiseren te thematiseren. Dit ook met als doel schaalbaarheid van de al vele goede ervaringen te vergroten. Onderlinge kruisbestuiving en integrale ‘nieuwbouw’ van niet alleen stenen maar ook organisatievormen zijn daarbij de eerste doelen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Een concrete is Friese Vlaak in Volendam. Dit zijn ‘gewone’ woningen die door woningbouwcorporaties Wooncompagnie en De Vooruitgang zijn gebouwd en waar voorwaarden voor comfort en veiligheid qua wonen voor ouderen, ook hele kwetsbare, zijn ingevuld. Waar de gemeente zorgdraagt voor sociaal/maatschappelijke borging van reuring en ontmoeting via horeca/social firm en waar wij als De Zorgcirkel 24 uur zware zorg leveren. Hier huren ouderen rechtstreeks van de corporatie, betalen zij een bijdrage voor service en nemen zij via VPT zorg af. De crux zit in de gezamenlijk ambitie de zeggenschap van ouderen niet over te nemen, ook niet wanneer sprake is dementie, veel als vanzelf te laten ontstaan en te stimuleren en maximaal in te zetten op het vormen van een leefgemeenschap waar men naar elkaar omkijkt, van betekenis kan zijn en met de mensen met wie je dat wilt kan blijven wonen tot de dood. Bij welke zorgvraag dan ook. De drie partijen sloten een samenwerkingsovereenkomst waarin risico’s gezamenlijk worden gedragen.
Gea Hofstede

Gea Hofstede

Wethouder gemeente Rheden

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als ambassadeur van de Taskforce wonen en zorg wil ik graag de verbinding tussen deze twee vakgebieden tot stand te brengen. Nu zijn het nog vaak twee eilandjes van waaruit beleid wordt gemaakt, maar het is belangrijk dat dit een gezamenlijk beleid wordt. Als vergrijsde gemeente zijn we al ver in het nadenken over wonen en zorg voor ouderen. We hebben in Rheden ook veel woonvormen voor lichamelijk gehandicapten en mensen die psychische zorg nodig hebben. Met Vivare hebben we bijvoorbeeld al goede afspraken gemaakt over de uitstroom uit het beschermd wonen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil wonen en zorg graag op de regionale agenda zetten, omdat de opgaven meestal de gemeentegrenzen overschrijden. Samen kunnen we de grote opgave voor het huisvesten van ouderen en andere zorgbehoevenden beter voor elkaar krijgen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Wij hebben in de nieuwe Woonvisie opgenomen dat alle nieuwbouw levensloopgeschikt moet worden. Ook hebben we het project Mijnhuismijntoekomst, waarin ouderen advies en subsidie krijgen om hun woning aan te passen, zodat ze langer thuis kunnen wonen.
Karin Schrederhof

Karin Schrederhof

Wethouder gemeente Delft

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Sandra Adrianow

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Ik vind dat iedereen een goede en passende woning op de goede plek zou moeten hebben. Ook als je (een beetje) zorg nodig hebt om zelfstandig te kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken is een veel betere koppeling tussen wonen en zorg nodig. Het raakvlak tussen wonen en zorg boeit mij en daarom ben ik ook wethouder wonen en WMO.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Een Woonzorgprogramma of – agenda helpt gemeenten om het mogelijk te maken dat iedereen een goede en passende woning op de juist plek heeft, met hulp waar nodig. Als ambassadeur wil ik andere gemeenten graag stimuleren een dergelijk programma op te stellen en hen laten zien dat dit mogelijk is.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In Delft zijn wij samen met onze partners in wonen en zorg bezig met een aantal projecten op het gebied van Langer Thuis. Eén van de projecten is de realisatie van 91 sociale huurwoningen van Vidomes aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat. Samen met zorgorganisatie Pieter van Foreest en de gemeente Delft bouwt Vidomes hier aan een woonvorm waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden met elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht, met ondersteuning nabij in de wijk. Zo stimuleren de drie partijen een actieve gemeenschap waarin de bewoners elkaar kennen en van elkaars hulp, steun, talenten en sociale contacten kunnen profiteren. Een ander project is de transformatie van het voormalige pand van de Vrije Akademie voor de Kunsten (VAK). Dit is een prachtig monumentaal pand van de gemeente wat gaan verkopen en waar we de markt gaan uitdagen een vorm van groepswonen voor ouderen te realiseren.
Liesbeth Grijsen

Liesbeth Grijsen

Wethouder gemeente Deventer

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Het is voor mij van belang dat iedereen prettig kan wonen en leven in Deventer. Ook als je ouder wordt of een beperking hebt.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Laten zien dat dit onderwerp van belang is en dat je door goede samenwerking heel veel kan bereiken.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Op een inbreidingslocatie in Deventer, waar vroeger de Aupingfabriek stond, wordt nu een nieuw woonbuurtje gebouwd en ook een complex met zorgwoningen voor mensen met NAH. Eerst was het idee dat zij daar ook dagbesteding zouden krijgen, maar nu hebben we afgesproken dat zij naar de dagbesteding in de wijk gaan. Door de samenwerking met de bestaande voorzieningen krijgen deze nieuwe bewoners de kans om andere in hun wijk te leren kennen en versterken we de bestaande voorzieningen.
Ed Anker

Ed Anker

Wethouder gemeente Zwolle

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Karin Reilingh

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Machteld Hubers omschreef ‘gezondheid’ heel treffend. Het gaat niet om de af- of aanwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met lichamelijke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. En daarin wil ik mensen graag verder helpen. Mensen die verder willen met hun leven en eigen regie willen nemen én daarbij een passende woning zoeken. Ik vind het belangrijk dat de woningen in onze steden en dorpen aansluiten bij die drive van mensen

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De zorgwereld en de wereld van de woningbouw wil ik verbinden en dichter bij elkaar brengen. Zodat we mensen de mogelijkheid bieden om regie te voeren op hun leven en zich thuis te voelen in een passende woning

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Zwolle heeft een team samengesteld van een professional met veel ervaring in de zorg en een professional met veel kennis van de woningmarkt. Dit heeft niet alleen nieuwe inzichten opgeleverd, maar ook zijn er verbindingen gelegd die er nog niet waren. Een essentiële basis om samen met anderen weer nieuwe stappen te kunnen zetten. En te zorgen dat in de toekomst nog meer woningen aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen.
Hans Groenendijk

Hans Groenendijk

Bestuursvoorzitter Woonzorggroep Samen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

No items found.

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

De verdubbeling van het aantal 75 plussers de komende decennia vraagt nu om actie; zowel op het gebied van wonen als van zorg en welzijn. Doorgaan op de huidige manier loopt spaak, we moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat zowel gemeenten, corporaties als zorg- en welzijnsinstellingen dit niet ieder voor zich kunnen oplossen. We hebben elkaar hard nodig. Mijn drijfveer daarbij is dat we de concreet aan de slag gaan met heldere doelstellingen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik hoop dat ik door mijn inzet voor de Taskforce er een bijdrage aan kan leveren dat in alle regio’s dit belangrijke onderwerp wordt opgepakt. Dit zal ongetwijfeld overal zijn eigen dynamiek hebben. Het mooie daarvan is dat je ook als ambassadeur daar weer van kan leren!

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

De intentieverklaring die we in de Kop van Noord Holland hebben opgesteld is een goede eerste stap om concreet aan de slag te gaan met heldere doelstellingen.
Songül Mutluer

Songül Mutluer

Wethouder gemeente Zaanstad

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als wethouder Wonen en Ouderen in gemeente Zaanstad zie ik veel uitdagingen die vragen om aandacht. En die mij raken. Zo stijgt het aantal oudere inwoners. Zij hebben behoefte aan levensloopbestendige woningen waar ook zorg kan worden verleend. Want we willen dat inwoners in hun eigen wijk kunnen blijven wonen als ze ouder worden. In hun eigen omgeving, met de buren en voorzieningen die ze al kennen. En de behoefte aan die woningen die meegroeien met de behoeften van onze oudere inwoners wordt de komende tijd alsmaar groter. We moeten dus prioriteit geven aan het thema wonen en zorg. Dat geldt overigens ook voor onze kwetsbare inwoners. Ook voor hen willen we zorgen dat ze zoveel mogelijk onderdeel kunnen zijn en blijven van hun wijk, van hun stad, van de samenleving. De zorgkosten nemen toe en als we onze kwetsbare doelgroepen woningen kunnen aanbieden waar zij de nodige ambulante begeleiding krijgen, helpt dat om de zorgkosten te verlagen. Maar nog belangrijker om deze doelgroep een onderdeel te laten zijn van de samenleving.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil me er samen met de Taskforce voor inzetten dat er de komende tijd veel meer aandacht is voor het onderwerp wonen en zorg. Niet alleen gemeenten maar juist ook corporaties, ontwikkelaars en zorgpartners moeten nog nauwer samenwerken om deze grote opgave aan te kunnen. We kunnen het echt alleen samen.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Sinds ik wethouder ben voor de gemeente Zaanstad hebben we als stad al meerdere initiatieven mogen verwelkomen die positief bijdragen aan de opgave wonen en zorg. Zo ben ik er trots op dat er in het Zaanse woningbouwproject Burano 144 zorgwoningen komen voor ouderen. Inclusief een gezamenlijke verblijfsruimte waar de bewoners elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Want eenzaamheid ligt op de loer, onder andere bij ouderen. In een van onze nieuw wijken Oostzijderpark komen woningen onder de noemer Kamers voor Kansen, waar jongeren die kwetsbaar zijn leren zelfstandig te worden.
Harrie Windmüller

Harrie Windmüller

Bestuurder BrabantWonen

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

BrabantWonen werkt al 15 jaar intensief samen met BrabantZorg. We zien de ontwikkelingen op ons af komen. Het zijn onze huurders die straks alleen, met afnemende mantelzorg in een woning wonen. Een groot deel daarvan zal last krijgen van dementie. De toekomstige zorg is, als we niets veranderen niet alleen onbetaalbaar, maar ook niet organiseerbaar. Dat moet anders. Dat kan alleen door samen te werken.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik hoop dat zowel het belang als de urgentie wordt gezien van de opgave die op ons afkomt. Daarnaast hoop ik bij te dragen aan het overbruggen van de verschillen tussen wonen en zorg. Het verschil in cultuur, taal, de aard van de bedrijfsvoering maken het niet altijd makkelijk. Maar het kan en moet!

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

In de Proeftuin Ruwaard werken we met 20 organisaties, dwars door de schotten, aan 2 bewegingen; minder zorg en meer preventie en minder individuele oplossingen en meer collectief. We proberen met dezelfde middelen meer te doen. Tot nu toe zijn de resultaten positief. De direct betrokken bewoners worden veerkrachtiger en scoren beter op welzijn, ook na een jaar. En we tonen aan dat onze oplossingen goedkoper zijn dan traditionele. We zitten nu in de fase van verbreden en opschalen. We struikelen samen naar de toekomst.
Roger Otto

Roger Otto

Raad van Bestuur BrabantZorg

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Edwin Prins

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Als BrabantZorg streven we naar “Elke dag zo fijn mogelijk” voor onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Daarin zit versleuteld dat het ons niet alleen om de zorg gaat, maar om het leven van onze cliënten. Een woonomgeving is daarin zeer belangrijk. Met de komst van de nieuwe generatie ouderen, en ook nog in grote getalen, zien we dat de oude vormen van wonen en zorg niet meer voldoen. Er is grote behoefte om geaard te blijven met het huis en/of de wijk waarin men al lang woont. Men zoekt manieren om zelf zoveel mogelijk het leven voort te zetten zoals men dat zelf wil, en niet zoals een instituut dat graag ziet. We staan op het punt om echt andere keuzes te maken op het vlak van wonen en zorg.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil bereiken dat in heel Nederland er meer besef komt dat we naar een andere inrichting moeten komen van leven in de wijken. Dat we er allemaal mogen zijn, met welke kwalificaties en achtergrond dan ook. En dat we juist met verscheidenheid krachtige samenlevingen kunnen zijn in de wijken en elkaar kunnen bijstaan op momenten dat dat nodig is.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Ik vind wat er gebeurt in het Kloosterkwartier in Veghel een prachtig voorbeeld voor de toekomst. Een wijk die gebouwd wordt en ingericht op zo’n manier dat er op een natuurlijke manier er een gemeenschap ontstaat waarin iedereen elkaar kent, waardeert en ondersteunt.
Anke Huizenga en Simone Meertens

Anke Huizenga en Simone Meertens

Raad van Bestuur ZuidOostZorg

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Karin Reilingh

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Langer thuiswonen mogelijk maken is een belangrijk opdracht aan ons allemaal. En als ZuidoostZorg willen we ons hier ook graag actief voor inzetten!

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Zoals de commissie Bos het verwoord: ‘het is cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude huis en verpleeghuis in kunnen een oplossing bieden’. Voor die missie willen we ons samen met onze collega’s uit de regio hard maken.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

We zijn bezig om meerdere initiatieven te ontwikkelen tussen thuis en het verpleeghuis waarin we langdurige zorg buiten het traditionele om mogelijk maken. De nadruk ligt op een infrastructuur waarin veiligheid en door ouderen gewenste voorzieningen gekoppeld worden aan wonen op maat.
Maikel van der Neut

Maikel van der Neut

Wethouder gemeente Berkelland

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Sandra Adrianow

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Toen ik 2019 wethouder werd in de gemeente Berkelland viel mij meteen op dat in het licht van de demografische ontwikkelingen in onze gemeente en regio er een groot probleem zou ontstaan. Het aantal wachtenden voor verpleeghuizen neemt snel toe, mantelzorgers raken overbelast, de zorg thuis staat onder druk… Er moet snel iets gebeuren. Van concurrentie naar samen werken aan een toekomstbestendig woonzorglandschap in Berkelland, daar maak ik me hard voor. Trouwens ook niet alleen in Berkelland. Als lid van de P10-gemeenten en als lid van de thematafel wonen en vastgoed van de 8RHK-ambasadeurs wil ik wil ik het thema ook breder onder de aandacht brengen.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil bereiken dat zorgaanbieders, corporaties en gemeenten vanuit een gezamenlijk urgentiebesef aan de slag gaan en samen komen tot innovatieve en efficiënte oplossingen die passen in het landelijk gebied. Ook wil ik bereiken dat opgaven waar specifiek plattelands-gemeenten tegenaanlopen samen geagendeerd worden bij de beleidsmakers in Den Haag.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Zeker ons project ‘Heerlijk thuis in Huis’. De campagne Heerlijk thuis in Huis richt zich op drie thema’s: Comfortabel thuis, Energiezuinig thuis en Veilig thuis. Met de campagne willen we vooral 50-plussers uit Berkelland bereiken. Zij zijn zich vaak nog te weinig bewust hoe belangrijk het is om nu al te kijken naar wat er nodig is om op de langere termijn veilig en comfortabel thuis te kunnen wonen. Een belangrijk onderdeel van de campagne Heerlijk thuis in huis vormt het gratis Woongelukgesprek. Inwoners die een woongelukgesprek hebben gehad, waarderen de adviezen die zij krijgen. Bovendien geeft ruim 40 procent aan dat zij de voorgestelde woningadviezen ook oppakt. Dat geeft ons de bevestiging dat we met de campagne Heerlijk Thuis in Huis de juiste dingen doen.
Richard de Boer

Richard de Boer

Directeur-bestuurder MaasWonen, Rotterdam

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Sandra Adrianow

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

MaasWonen is een seniorencorporatie in Rotterdam en Barendrecht. Jarenlang waren wij een bestuurlijke unie met een zorgorganisatie, Laurens Zorg. Sinds 1 januari 2020 gaan wij door het leven als een echte zelfstandige corporatie, niet “de vastgoedafdeling” van een zorgorganisatie. Groot voordeel vanuit ons DNA is dat wij ontzettend veel kennis en ervaring hebben met Wonen in combinatie met Zorg. Een heel actueel thema in onze maatschappij. Wij zien dat met de afbouw van verzorgingshuizen de structuur van de zorg wegvalt. Er is sprake van een kaalslag. Mensen blijven langer thuis wonen maar hebben nog wel een zorgbehoefte. Wij willen voor dit maatschappelijke probleem naar een oplossing zoeken.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

De oplossing moeten we samen zoeken. Bij MaasWonen starten we met pilots in onze woongebouwen om te onderzoeken hoe wij samen met bewoners, zorgorganisaties, welzijn, etc. de zorgbehoefte en servicebehoefte kunnen afstemmen. Wat werkt en wat werkt niet? Kleinschalig toetsten in de praktijk, vallen en opstaan. Wij willen kennis delen en ophalen. Dat doen wij graag samen met de Taskforce. Om vanuit dit initiatief de maatschappij oplossingen aan te reiken voor de problematiek.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Wij doen veel kleinschalige projecten. Wij hebben goede ervaringen met de methode Bruis. Maar Samen en Anders is echt bijzonder: verzorgings- en verpleeghuis Simeon & Anna is met 268 plaatsen één van de grootste verzorgingshuizen in Nederland. De zorgorganisatie heeft per 2018 het huurcontract opgezegd omdat het gebouw niet geschikt is voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dus moest MaasWonen een nieuwe invulling bedenken. Wij bedachten het concept Samen & Anders: een wooncomplex voor jong en oud gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. Nieuwe bewoners huren een studio van 25 vierkante meter en besteden daarnaast 10 uur per maand aan het helpen van hun medebewoners. Die 10 uur per maand wordt vastgelegd in het contract en geldt voor iedereen, ook ouderen en mensen met een lichte verstandelijke handicaps. Mensen hebben altijd meer talenten dan je denkt, en onze overtuiging is dat meedoen gelukkiger maakt. Kom rustig eens bij ons lang om er van te leren. Wij gaan dit concept proberen uit te rollen over ons bezit en woongemeenschappen.
Stefan van Schaik

Stefan van Schaik

Directeur- bestuurder Wooncompagnie, Noord-Holland

Deze ambassadeur wordt ondersteund door:

Ingrid Aaldijk

Wat drijft je om je in te zetten voor het thema wonen en zorg?

Wooncompagnie is actief in 12 gemeenten, bijna 60 kernen, verspreid over Noord-Holland. Een groot deel van onze huurders is al ouder en heeft moeite met het zelfstandig thuis wonen. Met regelmaat krijgen wij bijvoorbeeld signalen over vereenzaming, problemen bij tuinonderhoud en lastige toegang tot formele en informele zorg. Wij ondersteunen dan ook al jaren de vrijwilligersorganisaties die onze bewoners helpen bij het zelfstandig wonen. Onze ervaring is dat ouderen wel gewoon zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen. Als woningcorporatie vinden wij het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Wij kiezen dan ook bewust voor het toevoegen van nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld een Thuishuis in Winkel en een Knarrenhof in Schagen) die aansluiten op deze maatschappelijke ontwikkeling. Daarmee hopen wij ook een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vereenzaming.

Wat wil je bereiken met jouw inzet voor de Taskforce?

Ik wil enerzijds onze ervaringen delen en anderzijds verder geïnspireerd raken door ervaringen van anderen. Daarnaast hoop ik ook inzichten op te doen hoe ik samen met mijn zorg-, welzijn- en gemeentepartners los kan komen van enkelvoudige experimenten en een echte samenhangende aanpak van dit thema kan vormgeven.

Welk initiatief of welke ervaring op het thema wonen en zorg wil je nu al met ons delen?

Met o.a. mede-ambassadeur Monique Cremers realiseren we in Volendam een gloednieuw woonzorg-complex met een wijkontmoetingsruimte waarbij zelfstandig wonen, met goede zorg binnen handbereik, centraal staat. We realiseren ‘normale’ appartementen waarvan de meeste ook geschikt zijn voor tweepersoonshuishoudens. Zo kunnen stellen samenblijven, ook als één van de partners een zwaardere zorgvraag krijgt. Zelfs de appartementen die gerealiseerd worden voor ‘verzorgd wonen’ gaan de bewoners zelfstandig van ons huren. Met de pilot ‘Langer thuis wonen in Schagen, doe je samen’ hebben wij samen met acht partners, waaronder mede-ambassadeur Hans Groenendijk, in drie verschillende kernen van de gemeente Schagen onderzocht wat de behoefte is van de inwoners bij het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Op basis van deze inventarisatie zijn we verschillende deelprojecten gestart zoals het beter benutten van bestaande ruimten voor ontmoeten, het organiseren van een vast gezicht in de wijk, afstemmen van communicatie, inzetten van een senioren woonadviseur en het faciliteren van kleine woningaanpassingen.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: