Meld uw knelpunt

Vertel ons over uw knelpunt

Hartelijk dank voor uw bericht. Mocht dit gewenst zijn, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Voorbeelden van vraagstukken

Er spelen diverse vraagstukken. Wij geven hiervan een illustratie met onderstaande voorbeelden.

Hoe creeren gemeenten beschikbare locaties?

Beschikbaarheid van locaties binnen gemeenten om nieuwe woon(zorg)vormen te ontwikkelen, de mogelijkheden om buiten de contouren te bouwen (ladder duurzame verstedelijking) en de bestemming van locaties voor ‘maatschappelijke doeleinden’.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe faciliteren we burgerinitiatieven en CPO?

Faciliteren van burgerinitiatieven (welzijns-, zorg- en/of wooncoöperaties) en collectief particulier opdrachtgeverschap. De potentie is groot en initiatieven sluiten aan bij maatschappelijke beweging van samenredzaamheid en participatiesamenleving. Tegelijkertijd ervaren burgerinitiatieven problemen op het gebied van financiering (terughoudendheid gemeenten en banken voor garantiestelling), deskundigheid binnen het initiatief hoe systemen functioneren, bejegening vanuit de gemeente en de juridische status (initiatieven worden gezien als een bedrijf en moeten daarom voldoen aan allerlei eisen en verplichtingen).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we de voorzieningen die worden getroffen om mensen uit de Wet Langdurige Zorg te houden?

• De financiële schotten tussen de Wmo, Zvw en de Wlz. Kosten en baten om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen, vallen op verschillende plekken. Zorgkantoren dragen op dit moment niet financieel bij aan voorzieningen gericht op het voorkomen van instroom in de Wlz.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe gaan we om met de verschillende grondslagen voor het toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen en nieuwe woon(zorg)vormen?

• Toewijzingsbeleid sociale huurwoningen en nieuwe woon(zorg)vormen: het beleid voor wonen en zorg kent uiteenlopende grondslagen (inkomen / zorgbehoefte). In praktijk kan dat schuren. De vraag is hoe hiermee om te gaan.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe kunnen mantelzorgwoningen fiscaal aantrekkelijker worden?

Fiscale aantrekkelijkheid van de realisatie van mantelzorgwoningen

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe verbinden we sociaal en ruimtelijk domein binnen de gemeentelijke organisatie?

Complexiteit binnen gemeenten om te komen tot een integrale benadering van de opgave (verbinding leggen tussen sociaal en ruimtelijk domein).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we dat de druk op het Wmo-budget verhoogt bij het realiseren van woon(zorg)vormen?

Soms zijn gemeenten terughoudend in het realiseren van (nieuwe) woon(zorg)vormen voor ouderen of mensen met een ondersteunings- en/of zorgvraag vanwege het risico dat hierdoor de druk op het Wmo-budget toeneemt.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe weeg ik de belangen van financiele haalbaarheid versus de kwaliteit van leven goed af?

Specifieke problematiek van gemeenten in krimpregio’s. Gemeenten in de krimpregio’s moeten voortdurend een afweging maken tussen financiële haalbaarheid enerzijds en kwaliteit van leven voor inwoners die in eigen wijk/kern/dorp willen blijven wonen anderzijds.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Staatssteunproblematiek bij verkoop van gronden onder de marktprijs.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Wie pakt welke rol bij de uitvoering?

Organiseren van de uitvoering: wie pakt welke rol? Welke aanpak en sturing zijn effectief?

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: