Fase
2

Visie

De analyse van uw lokale situatie is de basis voor het formuleren van ambities en het maken van keuzes. Dan gaat het om vragen als: wat voor gemeente wil je zijn? Welke mogelijkheden zijn er om te investeren? Welke partners heb je daarbij nodig?

Van een woonvisie naar een woonzorgvisie

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog weinig aandacht aan de zorgcomponent. De Taskforce pleit voor het aanscherpen en verdiepen van de bestaande woonvisies tot woonzorgvisies, en raadt aan dat gemeenten samen met woningcorporaties én zorgpartijen werken aan het ontwikkelen van de woonzorgvisie. Heeft uw gemeente een vastgestelde woonzorgvisie? We ontvangen hem graag voor onze kaart, zodat uw collega’s er inspiratie uit op kunnen halen.


Wat zet u dan in zo'n woonzorgvisie? De Taskforce onderzocht visiedocumenten van Nederlandse gemeenten. De volgende onderwerpen komen vaak aan bod:

> een duiding van de woonzorgopgave;

> een overzicht van de woonbehoefte;

> een onderscheid in doelgroepen met een woonzorgbehoefte;

> het lokale aanbod van woonvormen;

> het lokale aanbod van zorg en ondersteuning;

> de leefbaarheid van de omgeving;

> het aanbod en de behoefte aan woningaanpassingen;

> hoe de gemeente tot uitvoering komt;

> met welke partners de gemeente samenwerkt, op welke manier;

> solidariteit van de inwoners;

> communicatiestrategieën om urgentie te creëren.

Hieronder volgen enkele inspirerende voorbeelden met toelichting. Onderaan op deze pagina bieden wij u enkele handreikingen aan, en kunt u nog meer voorbeelden inzien.

Bernheze

Van de vier speerpunten in Bernheze's woonvisie 2016-2021 is Onbezorgd wonen er één. De gemeente zet de prioriteit uiteen aan de hand van de huidige en toekomstige woonzorgbehoeften in de gemeente. Vervolgens gaat Bernheze in op de prioriteiten voor de komende jaren, en de aansluiting van zorgcorporaties bij die prioriteiten. De genoemde prioriteiten zijn erg concreet. Zo schrijft Bernheze bijvoorbeeld: Als gemeente zien we erop toe dat er in elke kern tenminste één ontmoetingsruimte aanwezig is voor ouderen en andere zorgbehoevenden, passend bij de schaal van het dorp en daarbij zoveel mogelijk aansluitend bij de bestaande voorzieningen.

Rotterdam

Rotterdam begint het uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer met een boodschap over haast, want over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65. De stad heeft een duidelijke visie; dit uitvoeringsprogramma moet een solide basis zijn om op voort te bouwen, om de stad een goede plek te laten zijn waar je samen met anderen op een gezonde manier vitaal oud kan worden. Het document is opgebouwd uit een lokale analyse, met als tweede onderdeel een geformuleerde strakke ambitie. Die ambitie is vertaald naar vier pijlers die al veel concrete invulling kennen. Zo wil Rotterdam bijvoorbeeld in 2030 8.400 woningen bestemd hebben voor wonen met zorg. En spreekt de gemeente over FitFestivals, jaarlijkse festivals die de gemeente met partners organiseert om ouderen informatie en advies te geven over gezondheid en vitaliteit. Als laatste onderdeel van het uitvoeringsprogramma zet Rotterdam uiteen hoe de gemeente tot uitvoering komt, en hoe zij voortgang monitort.

Maassluis

Gemeente Maassluis heeft een behoefteraming wonen met zorg voor ouderen, bestaande uit een visie, verkenning en voorstellen. Het document bouwt verder op de sociale structuurvisie en de woonvisie. Maassluis gaf samen met de lokale woningcorporatie ABF de opdracht om een lokale verkenning op te stellen. Op basis van de bevindingen uit dat onderzoek komt Maassluis tot voorstellen. Die voorstellen zijn al erg concreet: de gemeente spreekt over het aantal te realiseren woningen per wijk. Ook wil Maassluis zorgpartijen betrekken. Zo schrijft de gemeente:  ’Geclusterdwonen plus’ vraagt om een samenwerking tussen Gemeente, zorgaanbieders, Maasdelta en DSW. Deze wordt liefst vastgelegd in een business-case en een overeenstemming tussen de verantwoordelijke partijen.

Oldenzaal

Oldenzaal werkt met een woonzorgvisie. Het onderzoek ‘wonen en zorg in de gemeente Oldenzaal’ was voor de gemeente de aanleiding om een visiedocument te ontwikkelen dat gericht is op het balanceren van de lokale vraag en het lokale aanbod van wonen en zorg. Ouderen komen als doelgroep aan de orde, net als VG-en GGZ-doelgroepen. De gemeente maakt in haar visie concrete doelstellingen en is daarin bereid om met zorgpartijen samen te werken: "De levensloopgeschikte woningen moeten op loofafstand van voorzieningen gebouwd worden […] Bij het ontwerpen van levensloopgeschikte huizen kijkenzorgprofessionals mee, zodat het ontwerp goed aansluit bij de behoefte van mensen met een beperking".

Handreikingen

In mei 2019 hebben dertien betrokken organisaties samen een handreiking gepubliceerd over integrale zorg en ondersteuning in de wijk. Hierin zijn concrete actiesuggesties en stappenplannen verwerkt.

De VNG heeft een handreiking voor lokaal inclusief beleid gemaakt, waarbij een routekaart kan helpen om inclusieve stappen te zetten in alle fases van een besluitvormingsproces.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: