Nieuws

Bestuurlijke afspraken zetten bouwen voor ouderen hoog op de agenda

geschreven Door:
ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van BKZ en VWS hebben de handen ineen geslagen om komende jaren stevig in te zetten op meer woningen voor ouderen en meer verpleegzorgcapaciteit.

Niet eerder werden er met zoveel partijen zulke concrete afspraken gemaakt. Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce, is ontzettend blij met de afspraken: ‘Deze afspraken onderstrepen onze opgave. Ik voel mij hierdoor dan ook ontzettend gesteund om door te gaan met ons werk.’

Afspraken in cijfers

In de bestuurlijke afspraken spreken de partijen de ambitie uit om de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen (nultredenwoningen en geclusterde woonvormen) en 25.000 verpleegzorgplekken te realiseren. Tot 2031 komen hier nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij.  

Samenwerking, samenwerking, samenwerking

Alle betrokken partijen erkennen dat zij ieder een verantwoordelijkheid hebben om meer plekken te realiseren waar ouderen kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen, maar constateren tegelijkertijd dat iedere partij afzonderlijk deze uitdaging niet het hoofd kan bieden. ‘Samenwerking is de sleutel tot succes’, aldus Adriani. ‘Zoek elkaar op, spreek elkaar aan en vergeet daarbij vooral niet de toekomstige ouderen te betrekken!

Randvoorwaarden

Het behalen van de doelstellingen is niet alleen afhankelijk van domeinoverstijgende samenwerking. In de afspraken benadrukken de ondertekenaars dat aan diverse randvoorwaarden, zoals financiering, voldoende zorgmedewerkers en beschikbaarheid van locaties voldaan moet worden om deze enorme opgave te realiseren. Om het volgende kabinet in staat te stellen snel besluiten te nemen is een werkagenda vastgesteld.  

Gemeenten zijn regisseur

Gemeenten spelen als regisseur een belangrijke rol bij de realisatie van deze opgave. Dit begint met een heldere analyse van de lokale/regionale situatie die vertaald wordt naar een woonzorgvisie. Niet alle gemeenten zijn al zover. Partijen hebben afgesproken dat álle gemeenten uiterlijk in de zomer van 2021 een woonzorgvisie hebben, die eind van het jaar vertaald is in concrete prestatieafspraken.  

Koppeling woonzorgvisie met verpleegopgave  

In de woonzorgvisie moet ook expliciet aangegeven worden hoe de vraag naar verpleegzorgcapaciteit wordt ingevuld en een meerjarenplanning worden vastgesteld van minimaal vijf jaar. Gemeenten en zorgkantoren moeten dit jaar dan ook met elkaar in overleg hoe en waar de regionale verpleegzorgopgaven opgepakt kunnen worden. Dit raakt de woonzorgvisies van de gemeenten omdat zij invulling kunnen geven aan een aantal cruciale randvoorwaarden. Het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van locaties en het afgeven van vergunningen.

Sturen op realisatie

De landelijke doelstellingen voor nultredewoningen en geclusterde woonvormen worden doorvertaald naar regionale opgaven. Voor de verpleegzorgplaatsen hebben de zorgkantoren dat al gedaan. Om de doelstellingen te realiseren is afgesproken dat de planvorming en realisatie van de nultredenwoningen, geclusterde woonvormen en verpleegzorgplekken goed gemonitord moet worden en zo nodig moet worden bijgestuurd. De partijen hebben hierbij de wens uitgesproken dat er meer sturing komt van het Rijk of provincies bij de realisatie van de woonzorgopgave voor ouderen.

Ondersteuning

Gemeenten, corporaties en zorginstellingen kunnen via verschillende kanalen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een woonzorgvisie. Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) van RVO helpt met het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis wonen naar een visie, beleid en strategie, de concrete uitwerking hiervan in een uitvoeringsprogramma en bij de opstart van een woonzorgproject. Daarnaast voert Platform31 het kennis- en leerprogramma woonzorgvisie uit. Het biedt gemeenten ondersteuning bij het proces om met partners van analyse tot visie te komen.

Lees meer

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: