Nieuws

Werk aan de winkel: pas één op de drie gemeenten heeft een woonzorgvisie

geschreven Door:
Er moet nog veel werk worden verzet om te komen tot voldoende woonzorgvormen voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Die conclusie trekt de Taskforce Wonen en Zorg op basis van een nulmeting die in mei 2020 is uitgezet.

De nulmeting  is uitgezet onder bestuurders van alle gemeenten en woningcorporaties. Ongeveer de helft van de gemeenten beschikt over een analyse van de woonzorgopgaven, maar slechts een derde heeft daadwerkelijk een visie voor de komende jaren. Verschillende factoren belemmeren gemeenten en hun partners om vaart te maken. Voor de Taskforce redenen genoeg om actief een helpende hand te bieden.

Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg: “Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en regie op het eigen leven behouden. Daar zijn dan wel voldoende geschikte woningen voor nodig waar zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Het bouwen en verbouwen van die woningen gaat nog veel te langzaam. Met de Taskforce jagen we deze ontwikkeling bij bestuurders van gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen aan. Om lokaal de juiste keuzes te maken, zijn een woonzorganalyse en een woonzorgvisie belangrijke bouwstenen. De nulmeting laat zien dat er nog zo’n tweehonderd woonzorganalyses gemaakt moeten worden. En dat is pas het begin.”

Diverse factoren belemmeren realisatie woonzorgopgaven

Adriani doelt daarmee niet alleen op het maken van een visie. De Taskforce daagt partijen uit om tot bindende prestatieafspraken en uitvoering van plannen te komen. Om daar te komen, moet er nog veel gebeuren. Het begint al bij het besef van gemeenten dat samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein essentieel is en dat zij de regie moeten pakken. Maar ook het bij elkaar brengen van partijen met verschillende belangen blijft een ingewikkelde opgave. En dan spelen er nog taaie vraagstukken op het gebied van beschikbare ruimte en het rondkrijgen van de businesscase voor nieuwe woonzorgvormen.

Aantal inspirerende voorbeelden neemt toe

“Wij zien in de uitkomsten een bevestiging van onze rol. De Taskforce en onze ambassadeurs gaan na de zomer actief het land in om beweging te organiseren en gemeenten te helpen bij hun opgaven. En vergeet niet, we zien mooie voorbeelden door het hele land. Die potentie moeten we benutten,” aldus Adriani. Wijk bij Duurstede is bijvoorbeeld een gemeente waar het thema wonen en zorg al een aantal jaren op de agenda staat. Wethouder Kosterman, Wijk bij Duurstede: “Ondanks onze schaarse ruimte zetten we bij sociale nieuwbouw en renovatie al jaren in op levensloopbestendig bouwen. Daarnaast hebben we preventieagenda’s met afspraken rond signalering, zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Woningcorporaties, wijkteams, zorginstellingen en gemeente werken daarin nauw samen. Juist die verbinding heeft enorme meerwaarde.” En ook de recent getekende intentieverklaring in Amsterdam om in vijf jaar tijd 2.000 geclusterde ouderenwoningen te realiseren, is zo’n voorbeeld dat inspireert en navolging verdient.

Taskforce reikt helpende hand

De uitkomsten van de nulmeting staan ‘op kaart’ op de website van de Taskforce (www.taskforcewonenzorg.nl/fases/geokaarten). De Taskforce roept partners op om die informatie te gebruiken om van elkaar te leren. En om de kaart te updaten via het invullen van de vragenlijst voor gemeenten of voor woningcorporaties. Verder gaat de Taskforce gemeenten en woningcorporaties die een hulpvraag hebben achtergelaten in de nulmeting, actief benaderen. Daarbij maakt de Taskforce gebruik van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg dat gemeenten en lokale partners helpt bij concrete vraagstukken. Daarnaast maakt de Taskforce op basis van beschikbare documenten een overzicht uit welke onderdelen een woonzorgvisie bestaat en hoe prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg en welzijn eruit zien. Dat stelt andere partijen in het land in staat om sneller aan de slag te gaan.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de afname van de acute druk op de zorg start de Taskforce direct na de zomer met zijn najaarsoffensief.

Lees hier de rapportage nulmeting.

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: