Nieuws

Interactieve handreiking van woonzorgvisie naar uitvoering

geschreven Door:
Eind 2021 publiceerde de Taskforce Wonen en Zorg in samenwerking met Platform 31 de praktische handreiking ‘Voor een toekomstbestendige woonzorgvisie’. In navolging hierop is er nu de handreiking ‘Van visie naar uitvoering’.

Nederlandse gemeenten zijn meer dan ooit doordrongen van de urgentie van de woonzorgopgave. Zij formuleren daarom steeds vaker, en in samenwerking met hun partners, een uitgebreide woonzorgparagraaf in de woonvisie of stellen (naast de woonvisie) een woonzorgvisie op. Hierin schetsen zij hun ambitie waar het gaat om de sterk groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning, de toenemende vraag naar geschikte woningen en de behoefte aan geclusterde woonvormen die het midden houden tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis of instelling. Maar hoe zetten partners de volgende stappen? Hoe kom je van visie tot concrete uitvoering zodat er daadwerkelijk iets gebeurt? Deze handreiking helpt op weg met praktische tips en een reeks aan inspirerende voorbeelden.

Susan van Klaveren (Platform31), een van de samenstellers van de handreiking: "In de woonzorgvisie staat de opgave en de ambitie beschreven. Het is daarmee het kompas voor de uitvoering. Het geeft richting, maar moet nog verder worden geconcretiseerd. Wat moet er gebouwd worden en waar? Wie zorgt waarvoor? Een uitvoeringsplan kan daar vorm aan geven, maar je ziet ook dat gemeenten en woningcorporaties al concreter prestatieafspraken met elkaar en de zorgorganisaties maken over wie wat wanneer en waar gaat doen. Dat is geen simpele opgave. Het vraagt vertrouwen in elkaar, ook als het moeilijk wordt. Als financiële vragen op tafel komen of prioriteiten moeten worden gesteld. Die complexiteit komt in deze handreiking niet naar voren, wel biedt het een leidraad voor het goede gesprek tussen betrokken organisaties. Waar staan we met elkaar en welke stappen moeten we nog zetten? In de handreiking hebben we tips en suggesties opgenomen waarvan we weten dat die werken, dat ze de samenwerking kunnen versterken, en bijdragen aan (nog) betere prestatieafspraken en een goede borging. Waardevolle kennis van collega-gemeenten, maak er vooral gebruik van!"

Van woonzorgvisie naar uitvoering

De Taskforce Wonen en Zorg monitort de inzet van gemeenten op de woonzorgopgave. Steeds meer gemeenten hebben een woonzorgvisie. Na het opstellen van een woonzorgvisie is het vastleggen van de ambities en doelstellingen in concrete prestatieafspraken over de realisatie van de woonzorgopgave de volgende stap in het proces. Vaak zijn deze afspraken nog relatief abstract en is er nadere uitwerking nodig van wat er moet gebeuren, welke partners betrokken zijn, welke planning, welke financiering, welke locaties, etc. De vertaling van ambitie naar concrete doelstellingen ontbreekt dus vaak nog. En daar ligt dé opgave. De ervaring leert dat hoe concreter doelstellingen in de woonzorgvisie zijn, hoe makkelijker de samenwerkende partijen daarna concrete prestatieafspraken kunnen maken en tot uitvoering kunnen overgaan.

Deze handreiking geeft handvatten voor het opstellen van prestatieafspraken aan de hand van concrete voorbeelden. Ook wordt beschreven welke verschillende typen prestatieafspraken kunnen worden gemaakt, afhankelijk van de opgave, de fase in het proces en (de kwaliteit van) de samenwerking tussen de betrokken partijen.

Tot slot staan in de handreiking inspirerende verhalen over de borging van de financiële en organisatorische uitvoering, zodat de continuïteit kan worden gegarandeerd.

Open de handreiking 'Van visie naar uitvoering' hier

Deel dit bericht

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: