Omgevingsprogramma Wonen & Zorg 2022-2050 ‘Meer en langer thuis’

Súdwest-Fryslân

Inspiratie voor 2040
Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft het initiatief genomen om het woonzorgvraagstuk voor verschillende aandachtsgroepen, waaronder ouderen, inzichtelijk te maken. De omgevingsvisie is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partners (woningcorporaties, zorginstellingen, het zorgkantoor, huurdersverenigingen en de Wmo-raad). Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (RVO) heeft de partners geholpen in de totstandkoming van dit programma. Aan de hand van een uitgebreide analyse van trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg, is de opgave in Súdwest-Fryslân beschreven en zijn programmalijnen geformuleerd. Elke programmalijn kent meerdere actiepunten, waaronder concrete aantallen te realiseren geclusterde woonvormen per gebied. De gemeente wil de actiepunten verder uitwerken in prestatieafspraken Wonen & Zorg met de samenwerkingspartners en beoogt dat zij zich daardoor gezamenlijk eigenaar voelen.

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: