Gemeente Amsterdam

Inspiratie voor 2040
Gemeente Amsterdam

Het project 'Zelfstandig maar niet alleen' is een pilot waarbij in de bestaande bouw wordt gekeken wat er nodig is voor senioren om langer zelfstandig en prettig te kunnen blijven wonen in de bestaande bouw. In deze pilot ligt de focus op drie pijlers:1. Fysiek: de woning, het complex en de openbare ruimte2. Functioneel: nabije voorzieningen, zorg en infrastructuur 3. Sociaal: het intermenselijke contact

Wat maakt het concept vernieuwend, inspirerend, toekomstbestendig?

Wat is de belangrijkste succesfactor van dit woonzorgconcept?

Wat is het grootste knelpunt gebleken in (de totstandkoming van) dit woonzorgconcept?

Waarom is dit een slimme interventie/wat is ermee bereikt?

Binnen de pilot zijn twee complexen van woningcorporatie Stadgenoot in Nieuw-West geselecteerd die qua omvang identiek zijn, maar qua doelgroep (culturele achtergrond) anders. In de aanpak zijn bewoners leidend. Zij bepalen (mede) het proces van de pilot en maken hier zelf ook onderdeel van uit door zowel in de planvorming als in de uitvoering actief deel te nemen. Door tijdige betrokkenheid te creëren, voelen bewoners zich sneller verenigd met de pilot en hierdoor gemotiveerder om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te ontwikkelen, en deze langdurig in te blijven zetten. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de doelgroep de taal niet goed machtig is. Daarom worden medewerkers ingezet die dezelfde taal spreken. Dit resulteert in betere en meer bruikbare informatie. Inmiddels zijn de bevindingen van fase 1 bekend. Met dit project scheppen we nieuwe woonzorgcapaciteit in bestaande sociale bouw. Met de enorme woningschaarste in Amsterdam kunnen hiermee snel meters gemaakt worden. Het is de bedoeling om dit project uit te breiden naar meerdere locaties in de stad, waarbij alle zorg- en welzijnspartijen en corporaties met elkaar en bewoners op afgesproken vergrijsde plekken aan de slag gaan. Ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg organiseren hiervoor een conferentie, als start van een stadsbreed traject.

Wat kunnen andere regio's of partners hiervan leren?

Hoe je met partijen langer thuis wonen in bestaande bouw mogelijk kunt maken en hoe knelpunten opgelost kunnen worden.

Documenten

Er zijn nog geen bestanden geplaatst bij deze gemeente/regio.

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: