Nieuws

Terugkijktip: webinar Organiseren van de (meerpartijen) samenwerking

Een laptop met videocall deelnemers
Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg komt het organiseren van de (meerpartijen)samenwerking bij de opgave wonen en zorg als één van de knelpunten naar voren.

Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg komthet organiseren van de (meerpartijen)samenwerking bij de opgave wonen en zorgals één van de knelpunten naar voren.

Het is lastig om partijen uit het woon- en zorgdomein bijelkaar te brengen en de samenwerking ‘werkend’ te krijgen. Veel gemeenten gevenaan dat de stap van beleid naar uitvoering moeilijk te maken is. Lokalepartners (publiek en privaat) hebben uiteenlopende belangen en eenverschillende tijdshorizon. Waar lukt het wel? Wat zijn redenen dat het nietlukt? Wat zijn praktische handvatten?

In dit webinar stonden drie praktijkvoorbeelden centraal.Uit Enschede, Emmen en Amsterdam. Die laatste gemeente heeft recentelijk eenintentieverklaring getekend met verschillende publieke en private partners. Dekomende jaren gaan zij 2.000 geclusterde seniorenwoningen realiseren in destad. Andor Kwee, programmamanager ouderenhuisvesting bij de gemeenteAmsterdam, vertelt in het webinar over de Amsterdamse aanpak. Onderzoek vanbureau ABF over de invloed de vergrijzing op de behoefte aan woningen vormde debasis. Met die cijfers in de hand is de gemeente in gesprek gegaan met samenwerkingspartnersin de stad. Dit leidde uiteindelijk tot een intentieverklaring, die inmiddels isgetekend. De Taskforce Wonen en Zorg heeft de gemeente Amsterdam hierbij, samenmet het ondersteuningsteam (OWZ) van de RVO, ondersteund.

In Emmen gaat het er anders aan toe, vertelt Bert Moormann, bestuurder van de Drentse corporatie Domesta. Daar bracht Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om wijken nieuwe energie te geven, de partijen bijeen. Gemeenten hebben het financieel zwaar, de grondopbrengsten zijn niet zo hoog in Drenthe. Partijen moeten dus creatief zijn in het vinden van financiering. In het webinar vertelt Bert hoe hij, samen met andere partijen, investeert in een inclusieve wijk. Daar komen ook het waterschap en de zorgverzekeraar om de hoek kijken.

Ook Rick Hogenboom, bestuurder van zorgorganisatie de Posten in Enschede en lid van de Taskforce Wonen en Zorg is bezig met het vormgeven van een inclusieve wijk, Woonpark de Posten in Enschede Zuid. ‘Focus, eenvoud, samenhang, samenwerking’, dat is belangrijk volgens Rick. ‘Het gaat erom wat je met elkaar, domein overstijgend, kunt doen. Je moet het echt anders met elkaar organiseren Betrek ouderen erbij en zorg voor een diversiteit aan woonvormen.’ Rick raadt aan om klein te starten en groot te denken. ‘Soms kun je met weinig middelenveel realiseren.’

Vervolgstappen

Namens de Taskforce Wonen en Zorg vatte Magdeleen Sturm het webinar samen in vier belangrijke vragen waar de Taskforce in de werksessie op 16 december (10.00-12.00) mee aan de slag gaat :

  1. Het belang van een gezamenlijke feitenbasis, alsonderwerp van gesprek, om je proces van samenwerking te organiseren.
  2. De ongebruikelijke partners, zoals beleggers,waterschap , ziekenhuis, zorgkantoren. En natuurlijk de gebruikelijke partners,die je ook in een vroeg stadium moet betrekken.
  3. Rol van bewoners en het betrekken van huurders,ook de kwetsbare en de wijk.
  4. Het doorbreken van verkokering binnen degemeenten. En eigenlijk ook het punt hóe je met elkaar  samenwerkt.

Terugkijken‍‍

Voor iedereen die dit webinar heeft gemist, of nog een keertje terug wil kijken, is de complete opname hier te bekijken. Het verslag is te downloaden via deze link.

Meer webinars‍‍

Dit webinar was de derde in een reeks webinars. Begin 2021 staat het devolgende webinar Langer Thuis en Thuis in de wijk op de agenda:

Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente – maandag 11 januari 2021
Meer informatie volgt binnenkort.

Loopt u tegen knelpunten aan?

Welke hardnekkige vraagstukken ervaart u in de praktijk? Zijn er knelpunten of dilemma’s waar u samen met uw partners tegenaan loopt? Laat het ons weten zodat we passende ondersteuning kunnen bieden.
Meld uw knelpunt

Enkele hardnekkige vraagstukken

Hoe kunnen woningcorporaties kleinschalige commerciele activiteiten ontwikkelen in combinatie met de woonzorgvorm?

Woningcorporaties ervaren beperkte ruimte om kleinschalige commerciële activiteiten te ontwikkelen in combinatie met maatschappelijk vastgoed en woon(zorg)vormen (markttoets).

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe financieren we onder andere ontmoetingsruimtes?

Financiering van voorzieningen in geclusterde woonvormen die bijdragen aan welzijn en gezondheid van de bewoners, bijvoorbeeld ontmoetingsruimtes en ruimtes voor spreekuren van wijkverpleegkundigen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie

Hoe voorkomen we een tweedeling in de woonvoorzieningen van ouderen boven en onder de sociale huurgrens?

Betaalbaarheid van sociale huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte. Beleggers zien daarentegen kansen om te investeren in nieuwe woonvormen die vaak boven de sociale huurgrens liggen.

Wanneer wordt dit behandeld?
Meer informatie
Bekijk meer vraagstukken

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: